การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในปี 2557 เป็น 5%

pic003

หลายท่านอาจจะลืมไปว่าปกติการหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ไม่ได้เป็น 4% แต่เป็นอัตรา 5% เนื่องจากในปี 2556 ทางรัฐบาลได้ปรับลดอัตราการหักเงินสมทบฯ เหลือ 4% เพื่อเป็นการลดภาระของเจ้าของกิจการ เนื่องจากมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 และ ให้ใช้อัตราเงินสมทบ 5% ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

แต่การนำส่งเงินสมทบในเดือนมกราคม 2557 นี้จะเป็นเงินสมทบของเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งจะยังคงใช้อัตราที่ 4% อยู่ ดังนั้นการคำนวณตามอัตราใหม่ คือ รายได้ของพนักงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2557 และจะต้องนำส่งภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2557 นี้

สำหรับสัดส่วนในการหักเงินประกันสังคมในอัตรา 5% นั้น ได้แบ่งเป็น

  • จัดเก็บในอัตราร้อยละ 1.5 ของค่าจ้าง สำหรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณีคือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพและเสียชีวิต
  • จัดเก็บในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง สำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับคืนไปในกรณีชราภาพ
  • จัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง สำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบเงินสมทบที่นำส่งไปแล้วได้จากเว็บไซด์ของสำนักงานประกันสังคม โดยให้ท่านลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของท่าน

http://www.sso.go.th/wpr/login.jsp

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนรวม 1,062,696 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินกองทุนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ จำนวน 939,859 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินออมของผู้ประกันตน จำนวนกว่า 12 ล้านคนทั่วประเทศที่สำนักงานประกันสังคม สะสมไว้เตรียมจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีบำนาญชราภาพ โดยจะเริ่มมีการจ่ายบำนาญชราภาพในปี พ.ศ. 2557 เป็นเงินกองทุนที่ดูแลผู้ประกันตนกรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ คลอดบุตรจำนวน 42,396 ล้านบาท เป็นเงินกองทุน กรณีว่างงานจำนวน 78,332 ล้านบาท และ เป็นเงินกองทุนมาตรา 40 จำนวน 2,109 ล้านบาท

สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll สามารถดูวิธีการปรับโปรแกรมให้คำนวณการหักเงินสมทบฯ ได้ตาม Link นี้

http://businesssoft.com/support/kb/article/AA-00961/67/

อ้งอิงแหล่งที่มา

การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในปี 2557

No Comments

Post A Comment

X