สัมมนา “การบัญชีกับโปรแกรมบัญชีภาษาไทย EASY-ACC”

บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC เปิดอบรม “การบัญชีกับโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC” รุ่นที่  8  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องสิตารมย์ พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำโปรแกรมบัญชีสำหรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในหมวดวิชาชีพสาขางานการบัญชี ชื่อวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2201-2110 โดยมีคู่มือที่จัดทำขึ้นรองรับตามหลักสูตรการเรียนการสอน เรียบเรียงโดย อ.วินัย ร่มบารมี อ.ไพโรจน์ ร่มบารมี และจัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ (ศ.ส.อ.)

ในโอกาสเดียวกันนี้ คุณเฉลิมชัย เตตานนทร์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ได้มอบใบประกาศรับรองการอบรม และ โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM EDUCATION EDITION  สำหรับอาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านด้วย

easy-acc0486 easy-acc0270 easy-acc0271 easy-acc0272 easy-acc0273 easy-acc0275 easy-acc0276 easy-acc0278 easy-acc0277 easy-acc0282 easy-acc0279 easy-acc0286  easy-acc0287 easy-acc0323 easy-acc0322-2 easy-acc0403 easy-acc0404 easy-acc0485 easy-acc0405 easy-acc0406 easy-acc0407 easy-acc0408 easy-acc0409 easy-acc0410 easy-acc0411 easy-acc0412 easy-acc0413 easy-acc0414 easy-acc0415 easy-acc0416 easy-acc0417 easy-acc0418 easy-acc0419 easy-acc0420 easy-acc0421 easy-acc0422 easy-acc0423 easy-acc0424 easy-acc0425 easy-acc0426 easy-acc0427 easy-acc0428 easy-acc0429 easy-acc0432 easy-acc0433 easy-acc0434 easy-acc0435 easy-acc0436 easy-acc0437 easy-acc0438 easy-acc0439 easy-acc0440 easy-acc0441 easy-acc0442 easy-acc0443 easy-acc0444 easy-acc0445 easy-acc0446 easy-acc0447 easy-acc0448 easy-acc0449 easy-acc0450 easy-acc0451 easy-acc0452 easy-acc0453easy-acc0454 easy-acc0455 easy-acc0456 easy-acc0457 easy-acc0458 easy-acc0459 easy-acc0460 easy-acc0461 easy-acc0462 easy-acc0463 easy-acc0464 easy-acc0465 easy-acc0466 easy-acc0467 easy-acc0468 easy-acc0469 easy-acc0470 easy-acc0471 easy-acc0472 easy-acc0473 easy-acc0474 easy-acc0475 easy-acc0476 easy-acc0477 easy-acc0478 easy-acc0479 easy-acc0480

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X