การอบรม “การบัญชีกับโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC” รุ่นที่ 2 และ 3

บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC เปิดอบรม “การบัญชีกับโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC” รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3  เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 และ เสาร์ที่ 7 กันยายน 2556  ตามลำดับ ณ ห้องอบรมของบริษัทฯ

จุดประสงค์เพื่อแนะนำโปรแกรมบัญชีสำหรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในหมวดวิชาชีพสาขางานการบัญชี ชื่อวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2201-2110 โดยมีคู่มือที่จัดทำขึ้นรองรับตามหลักสูตรการเรียนการสอน เรียบเรียงโดย อ.วินัย ร่มบารมี อ.ไพโรจน์ ร่มบารมี และจัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ (ศ.ส.อ.)

สำหรับรุ่นที่ 4-7 จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2556 ซึ่งทางอาจารย์จากโรงเรียนอาชีวศึกษาต่างๆทั่วประเทศได้สำรองที่นั่งเต็มทุกรุ่นแล้ว ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ไปใช้ในการเรียนการสอน

IMG_7482 IMG_7481 IMG_7483 IMG_7462 IMG_7461 IMG_7460 IMG_7459 IMG_7458 IMG_7457 IMG_7480 IMG_7479 IMG_7478 IMG_7477 IMG_7476 IMG_7475 IMG_7474 IMG_7473 IMG_7472 IMG_7471 IMG_7470 IMG_7469 IMG_7468 IMG_7467 IMG_7466 IMG_7465 IMG_7464 IMG_7463 IMG_7421 IMG_7420 IMG_7419 IMG_7418 IMG_7417 IMG_7416 IMG_7415 IMG_7414 IMG_7413 IMG_7412 IMG_7411 IMG_7410 IMG_7409 IMG_7408 IMG_7407 IMG_7406 IMG_7405 IMG_7404 IMG_7403 IMG_7402 IMG_7422 IMG_7467 IMG_7473 IMG_7422 IMG_7407 IMG_7405 IMG_7403 IMG_7459 IMG_7464 IMG_7472 IMG_7484

No Comments

Post A Comment

X