กิจการที่หยุดดำเนินการตามคำสั่งของรัฐฯ จากวิกฤต COVID-19 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินชดเชย

การเหตุการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้รัฐบาลได้มีการประกาศให้กิจการบางประเภทที่เป็นสถานที่เสี่ยงหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563 ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการทำให้ขาดรายได้ สามารถใช้สิทธิในฐานะคนว่างงานเพื่อรับเงินชดเชยจากสำนักงานประกันสังคมได้

ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจะต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย

  • ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
  • หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

2. ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง

  • ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
  • ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

โดยผู้ประกันตนที่จะต้องนำส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะได้รับสิทธินี้ ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ : https://empui.doe.go.th


#โปรแกรมบัญชี #EASYACC

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X