คณะบุคคลจำลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือก EASY-ACC สำหรับศึกษาการทำงานของระบบบัญชี

คณะ บุคคลจำลองธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในชมรมของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นชมรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคน สามารถเข้ามาทำงานเพื่อหาประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจโดยมีการแบ่งหน้าที่ตามนี้

  • MK (Marketing) แผนกการตลาด เป็นฝ่ายทำกิจกรรมติดต่อกับองค์กรภายนอก เช่น ซัพพลายเออร์ หรือ สปอนเซอร์
  • HR (Human Resource) แผนกบุคคล เป็นฝ่ายที่ทำหน้าที่ดูแลบุคลากรในองค์กร สัมภาษณ์ผู้มาสมัครงาน และดูแลเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน
  • PR (Public Relation) แผนกประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กร กระจายข่าวสารต่างๆที่องค์กรต้องการให้บุคคลภายนอกรับรู้
  • AC (Accounting) แผนกบัญชี ทำหน้าที่ดูแลบัญชีขององค์กร
  • FN (Financial) แผนกการเงิน ทำหน้าที่จัดการด้านการลงทุน พิจารณาอนุมัติทางด้านการเงินต่างๆ
  • PI (Purchasing and Inventory) แผนกดูแลสินค้าคงคลัง ทำหน้าที่ควบคุมและวางแผนสินคงคลัง

หลักการทำงาน ของ TDC ไม่จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์การทำงานหรือความรู้เฉพาะทาง เนื่องจากงานที่ทำก็มักจะใช้สกิลขั้นพื้นฐาน สามารถเรียนรู้ฝึกฝนได้ทุกแผนก ซึ่งก็ตรงกับคุณสมบัติของโปรแกรม EASY-ACC ที่ใช้งานง่าย และเหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ

และเมื่อวัน ที่ 27 มีนาคม 2552 ทางบริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ได้จัดส่งโปรแกรมระบบบัญชีภาษาไทย EASY-ACC เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบให้กับคณะบุคคลจำลองธรรมศาสตร์ รวมทั้งการอบรมการใช้งานโปรแกรม ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

No Comments

Post A Comment

X