ครม. มีมติอนุมัติให้เงินบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้ลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า

bsoftblog_image

คณะรัฐมนตรี มีมติให้บุคคลหรือองค์กรที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า ของมูลค่าที่บริจาคจากปกติที่ลดหย่อนได้เพียง 1 เท่า กรณีบุคคลธรรมดาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 10 % ของรายได้สุทธิ ส่วนนิติบุคคลหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 2 % ของกำไรสุทธิ โดยต้องบริจาคภายในวันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคมนี้ ผ่านองค์กรที่แจ้งขออนุญาตจากกรมสรรพากรเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อองค์กรได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ส่วนการบริจาคก่อนเดือนมกราคมนี้ สามารถหักลดหย่อนภาษีได้เพียง 1 เท่า ตามปกติ

นอกจากนี้ ยังเห็นควรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติใน 12 จังหวัด จากเดิมที่จะต้องยื่นแบบชำระภาษีสำหรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ภายในเดือน ม.ค. และ ก.พ. 60 ออกไปเป็นยื่นภายใน 31 มี.ค. 60 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา ทั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยดังกล่าว จนทำให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในหลายท้องที่ไม่อาจประกอบกิจการได้ตามปกติ และไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรได้ภายในกำหนด

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X