ตรวจสอบใบสั่งออนไลน์เปิดให้บริการแล้ว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก โดยส่งข้อมูลออนไลน์ผู้ที่กระทำผิดกฏจราจรและไม่ไปจ่ายค่าปรับตามใบสั่ง โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเขื่อมโยงข้อมูลทางอเล็กทรอนิคส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังครับใช้กฏหมายว่าด้วยการจารจรทางบกร่วมกัน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 บัดนี้ทั้ง 2 หน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลกันเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก กำหนดให้วันที่ 19 ธ.ค. เป็นวันแรกที่กรมการขนส่งทางบกรับชำระค่าปรับตามใบสั่งค้างชำระแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถสามารถชำระค่าปรับพร้อมชำระภาษีประจำปี ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ หากยังไม่พร้อมชำระค่าปรับค้างชำระตามใบสั่ง กรมการขนส่งทางบกจะออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับชั่วคราวให้ใช้ได้เพียง 30 วัน ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถสามารถไปชำระค่าปรับได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ หรือช่องทางอื่น เช่น ไปรษณีย์ทุกแห่ง เคาน์เตอร์บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย แอปพลิเคชันกรุงไทย NEXT และหน่วยบริการรับชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ PTM เช่น กลุ่ม CenPay และตู้บุญเติม ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน

หากผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันที่มีใบสั่งตามกฎหมายจราจร ยังไม่พร้อมชำระค่าปรับในคราวเดียวกัน กรมการขนส่งทางบกยังคงอำนวยความสะดวกให้สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ แต่จะได้รับหลักฐานแสดงการเสียภาษีประจำปีชั่วคราว มีอายุ 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนออกให้เท่านั้น หากชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วสามารถนำหลักฐานใบเสร็จการชำระค่าปรับมาแสดง เพื่อรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายวงกลม) ฉบับจริงได้ภายหลัง อย่างไรก็ตาม กรณีที่ชำระภาษีประจำปีแล้ว แต่ไม่ชำระค่าปรับค้างชำระให้ครบถ้วนในระยะเวลากำหนด เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานจราจรตำแหน่งตั้งแต่สารวัตรขึ้นไปมีหนังสือแจ้งนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบก ให้งดออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีรถคันนั้น และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พนักงานสอบสวนต่อไป

ผู้ที่ต้องการตรวจสอบว่าตนเองได้ถูกออกใบสั่ง และค้างชำระค่าปรับหรือไม่ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซด์

https://ptm.police.go.th/eTicket/#/

โดยสามารถตรวจสอบใบสั่งย้อนหลังได้ไม่เกิน 400 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกออกใบสั่ง และสามารถชำระค่าปรับได้ที่

  • ไปรษณีย์ทุกแห่ง
  • เคาน์เตอร์บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย
  • แอปพลิเคชันกรุงไทย NEXT
  • หน่วยบริการรับชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ PTM เช่น กลุ่ม CenPay และตู้บุญเติม

หลังจากลงทะเบียนสามารถตรวจประวัติใบสั่งที่ยังไม่ไปจ่ายค่าปรับย้อนหลังไป 400 วัน

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X