ทราบหรือไม่ ภาษีตัวไหนจัดเก็บได้สูงสุด ในปี 2562 ???

ภาษีที่สรรพากรได้มีการจัดเก็บในแต่ละปีมีหลายประเภทด้วยด้วยกัน อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรสามิต ฯลฯ ซึ่งจะมีการวางเป้าหมายในการจัดเก็บแยกเป็นแต่ละประเภทไป มาดูกันว่าภาษีตัวไหนที่จัดเก็บได้มากที่สุดในปีงบประมาณ 2562 กัน 

กรมสรรพากรได้วางเป้าหมายงบประมาณในการจัดเก็บในปี 2562 จำนวน 2 ล้านล้านบาท ตัวเลขแสดงการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 736,416 ล้านบาท
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล 554,121 ล้านบาท
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 312,925 ล้านบาท
  • ภาษีเงินได้ปิโตเลียม 99,556 ล้านบาท
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ 56,539 ล้านบาท
  • อากรแสตมป์ 14,680 ล้านบาท
  • ภาษีการรับมรดก 451 ล้านบาท
  • รายได้อื่นๆ 413 ล้านบาท

รวมทุกประเภทภาษี 1,775,101 ล้านบาท โดยภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่จัดเก็บได้สูงสุด ตามด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เมื่อเปรียบกับกับการจัดเก็บภาษีในปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน กรมสรรพากรจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 85,548 ล้านบาท และสูงกว่าประมาณการ 36,118 ล้าบาท ซึ่งทางกรมฯ แจ้งว่าการจัดภาษีในปี 2562 น่าจะจัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่วางไว้คือ 2 ล้านล้านบาท

อ้างอิง :
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news54_2562.pdf

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X