บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ส่งมอบโปรแกรม EASY-ACC ให้กับ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558 บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ได้ส่งมอบโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ให้กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนจำนวน 100 Users โดยมี ผศ.เอมอร แสวงโรตม์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกรรมการรับมอบ ติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการทางบัญชี ในวิชาโปรแกรมปฏิบัติการทางบัญชีสำเร็จรูป ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านวิชานี้จะได้รับการฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมให้สามารถไปปฏิบัติงานได้จริงเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว

ส่งมอบโปรแกรม EASY-ACC ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ส่งมอบโปรแกรม EASY-ACC ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X