มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ EASY-ACC ในหลักสูตรควบปริญญาตรี-โท

10717_149817789951_1164576_n

หลักสูตรควบปริญญาตรี-โท 5 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดบรรยายวิชา บณ.323 โครงการรณรงค์ทางบัญชีเพื่อสังคมและประเทศชาติ โดยร่วมมือกับศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ภายใต้การบริหารของนายมีชัย วีระไวทยะ นักศึกษาต้องวางระบบบัญชีให้กับสหกรณ์ร้านค้าของหมู่บ้านจำนวน 3 หมู่บ้านคือ

  1. ร้านค้าชุมชน บ้านหนองทองลิ่ม
  2. ศูนย์สาธิตการตลาด บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
  3. ศูนย์สาธิตการตลาด บ้านไร่โคก

และจากการศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีการพัฒนาในปัจจุบัน นักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า โปรแกรมระบบบัญชีภาษาไทย EASY-ACC เป็นโปรแกรมระบบบัญชีภาษาไทยที่มีการใช้งานง่าย มีเสถียรภาพ มีความหลากหลายในแง่ของการรับ-จ่ายเงิน และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
บริษัท บิซิเนสซอฟต์ จำกัด ที่ได้ดำเนินการสนับสนุนทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552 ทางบริษัทฯได้ส่งมอบโปรแกรมระบบบัญชีภาษาไทย EASY-ACC ให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรรณี เตโชโยธิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดี เป็นผู้รับมอบโปรแกรม พร้อมนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบครั้งนี้ ชมภาพการมอบโปรแกรมบัญชี EASY-ACC คลิกที่นี่

No Comments

Post A Comment

X