m

มาตรการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 10% เหลือ 7% จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2557

หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่า อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ที่จริงแล้วจะต้องจัดเก็บในอัตรา 10% แต่เนื่องจากมีมาตรการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 2553 และขยายระยะเวลาอีกครั้งในปี 2555 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและแบ่งเบาภาระในด้านต่างๆ รวมถึงเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา

โดยมาตรการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่กล่าวมานี้ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2557 ปีหน้านี้ นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ 1 ตุลาคม ปี 2557 หากรัฐบาลไม่ขยายระยะเวลาออกไปอีก ภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะปรับกลับไปเป็น 10% ตามเดิม

ซึ่งก็หวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นจะมีการขยายระยะเวลาต่อไปอีกครับ

ที่มา: มาตรการขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

No Comments

Post A Comment

X