มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางภาษีไว้ใช้ติดต่อธุรกิจกันดีกว่า

bsoftblog_580327

เมื่อเราเข้าสู่ระบบ AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน) คงจะต้องพบปะกับนักธุรกิจชาวต่างชาติมากขึ้น มาเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษทางภาษีไว้ใช้ติดต่อธุรกิจกันดีกว่า

คำศัพท์

ความหมายของคำ

According to invoice of purchase amount ตามหลักฐานใบกำกับภาษีของยอดซื้อ
Excess tax payment carried forward from last month ภาษีที่ชำระเกินยกมา
Exempted sales ยอดขายที่ได้รับยกเว้น
Greater than มากกว่า
In case of late filing and payment, or additional filing กรณียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเกินกำหนดเวลาหรือยื่นเพิ่มเติม
Input Tax ภาษีซื้อ
Net excess tax payable ชำระเกิน
Net tax payable ต้องชำระ
Output Tax ภาษีขาย
Over declared purchases ยอดซื้อแจ้งไว้เกิน
Penalty เบี้ยปรับ
Purchase amount that is entitled to deduction of input tax from output tax in this month’s tax computationor in case of additional filing ยอดซื้อที่มีสิทธินำภาษีซื้อมาหักในการคำนวณภาษีเดือนนี้หรือกรณียื่นเพิ่มเติม
Sales amount this month Or in case of additional filing ยอดขายในเดือนนี้ หรือกรณียื่นเพิ่มเติม
Sales subject to 0% tax rate ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0
Surcharge เงินเพิ่ม
Tax Computation การคำนวณภาษี
Taxable sales amount ยอดขายที่ต้องเสียภาษี
This month’s excess tax payable ภาษีที่ชำระเกินเดือนนี้
This month’s input tax ภาษีซื้อเดือนนี้
This month’s output tax ภาษีขายเดือนนี้
This month’s tax payable ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้
Under declared sales ยอดขายแจ้งไว้ขาด
Value Added Tax Return under the revenue code แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

หมายเหตุ : ข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ใช้เพื่อความเข้าใจและการสื่อสารเท่านั้น

ที่มา: http://www.rd.go.th/publish/53152.0.html

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X