ยื่นภาษี ภงด.90/91 ผ่านอินเตอร์เน็ต ขยายเวลาถึง 9 เม.ย.62

ผู้มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษี ช่วงนี้ทุกคนน่าจะได้เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ครบแล้ว ไม่ว่าจะเป็น หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกัน ฯลฯ ขอให้จัดเตรียมให้พร้อมก่อนจะทำการยื่นภาษีของปี 2561 การยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.90/91 จะต้องยื่นภายใน 31 มีนาคม 2562 ส่วนผู้ที่ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตจะได้รับการขยายเวลายื่นแบบวันสุดท้ายคือ 9 เมษายน 2562

สำหรับผู้ที่ได้รับภาษีคืน ขั้นตอนการการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมจะนำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบการโอนเงินแบบผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี โดยลดภาระในการเดินทางไปธนาคารเพื่อนำเช็คไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่ต้องรอรับเช็คคืนภาษีทางไปรษณีย์ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเช็คคืนภาษีส่งไม่ถึงมือผู้รับหรือเช็คคืนภาษีสูญหาย ดังนั้นตั้งแต่ปี 2562 กรมจะไม่คืนภาษีเป็นเช็คธนาคารให้กับผู้ที่ขอคืนภาษี แต่จะทำเป็นหนังสือแจ้งให้ไปรับภาษีคืนจากธนาคาร เป็นการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เช็คและจัดส่งทางไปรษณีย์ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศ ให้ผู้ขอคืนนำหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กรมจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน และหรือเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึงฐานะของผู้มีเงินได้ที่มีสิทธิได้รับคืนเงินภาษีไปติดต่อเพื่อขอรับเงินคืนภาษีได้ที่ธนาคารภายในวันที่ที่ระบุไว้ในหนังสือ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X