สาระน่ารู้เกี่ยวสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร

เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ คำว่า 7 เดือน ภายใน 15 เดือน คือ เดือนที่คลอดบุตรไม่นับสิทธิ การนับจะนับย้อนหลังไป 15 เดือน (1 ปี 3 เดือน) มีเงินสมทบครบ 7 เดือน

สิทธิประกันสังคม สำหรับ “คุณแม่” ผู้ประกันตนหญิงที่กำลังจะเป็นคุณแม่ ได้รับสิทธิจากประกันสังคมดังนี้

 1. กรณีคลอดบุตร – ค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาท และเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร 50% ของค่าจ้าง 90 วัน
 2. กรณีสงเคราะห์บุตร – เงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย เดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ เบิกได้คราวละไม่เกิน 2 คน

10401422_661193850626109_4932859929583236839_n

เอกสารประกอบการยื่นคำขอประโยชน์ทดแทน

 1. ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อ
 2. สำเนาสูติบัตรของบุตรพร้อมตัวจริง (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิถ้าไม่มีไม่ใช้ กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิหากไม่มีสำเนาทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของ ผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส)
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกันตน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอมี 9 ธนาคาร คือ- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  – ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  – ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  – ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  – ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2550)
  – ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เดิมคือ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : หากผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่พอใจคำสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

อ้างอิงจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X