สำนักงานประกันสังคมให้หักเงินนำส่งเงินสมทบประกันสังคมในอัตรา 4% ออกไปตลอดปี 2556

สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศขยายระยะเวลาการลดอัตราเงินสมทบต่อไปอีก 1 ปี โดยให้จัดเก็บเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ 4 ลดลงจากเดิมฝ่ายละ ร้อยละ 1 เพื่อเป็นการช่วยเหลือนายจ้างที่รับภาระจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากในปี 2556 จะมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน 300 บาททั่วประเทศ ส่งผลให้นายจ้างต้องรับภาระต้นทุนจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ลูกจ้าง ผู้ประกันตน อาจได้รับผลกระทบไปด้วย สำนักงานประกันสังคมจึงได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว โดยเห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในปี 2556

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้จัดเก็บเงินสมทบ ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ 4 (โดยลดในส่วนของ 4 กรณีแรก ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากเดิมจ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ 1.5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 0.5) ส่วนเงินสมทบกรณีชราภาพ สงเคราะห์บุตร และกรณีว่างงาน จัดเก็บเงินสมทบในอัตราเดิมคือฝ่ายละ ร้อยละ 3.5 ทั้งนี้ ในส่วนของรัฐบาลยังคงจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิมคือร้อยละ 2.75

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เดิมจ่ายในอัตราร้อยละ 9 ของฐานค่าจ้าง 4,800 บาท ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 7 ของฐานค่าจ้าง 4,800 บาท ในปี 2556 คือจ่ายเงินสมทบเดือนละ 336 บาท

การลดอัตราเงินสมทบดังกล่าว ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกกรณี และไม่มีผลกระทบต่อกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคม

ดูวิธีการเปลี่ยนฐานของอัตราหักประกันสังคม

อ้างอิง: สำนักงานประกันสังคม

No Comments

Post A Comment

X