หน่วยงานราชการใช้อินเตอร์เน็ตให้บริการมากขึ้น

Using laptop

จากนโยบายการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานราชการหลายแห่ง ได้พัฒนาบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตให้มีความทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดเวลา ลดขั้นตอน ลดการเดินทางได้เป็นอย่างมาก สำหรับกิจการทั่วไปแต่ละเดือนจะต้องไปติดต่อหน่วยราชการ 2 แห่งเป็นอย่างน้อย ได้แก่ กรมสรรพากร เพื่อยื่นแบบ ภงด. ในวันที่ 7  และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวันที่ 15 ของทุกเดือน สำนักงานประกันสังคม ยื่นแบบนำส่งเงินสมทบ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ซึ่งหน่วยงานทั้งสองนี้ ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้การยื่นแบบผ่านอินเตอร์มานานแล้ว แต่เพิ่มบริการใหม่ๆ ให้สะดวกยิ่งขึ้นมากกว่าเดิม เช่น การชำระภาษีผ่านบัตรเครดิต การแบ่งชำระภาษีเป็นงวดได้ เป็นต้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการในเรื่องของการจดทะเบียนธุรกิจ คัดสำเนาหนังสือรับรอง หรือเอกสารทางธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการจองชื่อเพื่อจดทะเบียนธุรกิจ การขอคัดสำเนา หรือ รับรองเอกสารการจดทะเบียน ก็สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ โดยการชำระเงินค่าบริการ ก็สามารถเลือกชำระผ่านร้านสะดวกซื้อ  โอนเงินที่ธนาคาร หรือ โอนเงินผ่านอินเตอร์ก็ได้ และ ยังเลือกรับเอกสารที่ธนาคารสาขาที่ใกล้ที่ทำงานได้อีกด้วย

แต่ที่น่าสนใจสำหรับเอกสารของหนังสือรับรองบริษัทที่มีการรับรองสำเนาโดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ลงนามรับรองอีกต่อไป เพราะทางกรมจะใช้ QR Code มาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องแทน และใช้ระบบต่างๆ ที่ยืนยันความถูกต้องของเอกสารผ่านทางอินเตอร์ได้อีกด้วย

how_to_certificate_check

 

นอกจากนี้ เอกสารแบบคำขอของแต่ละหน่วยราชการ ก็สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซด์ของแต่ละที่ได้ ขอแนะนำให้ท่านเจ้าของกิจการได้ลองเข้าไปยังเว็บไซด์ของหน่วยราชการที่ท่านจะไปติดต่อ เพื่อศึกษาดูว่ามีบริการอะไรบ้างที่สามารถทำผ่านอินเตอร์เน็ตได้ จะช่วยให้การทำงานของท่านมีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น

 

No Comments

Post A Comment

X