ขึ้นทะเบียนขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว รับสิทธิประโยชน์สำหรับ SMEs

ecacc_590120_002

SMEs ที่ขึ้นทะเบียนขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว จะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี ถึง 15 มีนาคม 2559 นี้เท่านั้น ตามที่ได้มีประกาศพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนและได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นเงินได้ 300,000 บาทแรก ได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคลในปี 2559 และลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 10% ในปี 2560

สรุปคำชี้แจงสิทธิประโยชน์ของ SMEs ที่จัดทำบัญชีสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว)

1. SMEs ที่ตั้งขึ้นก่อน 1 มกราคม 2559 ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30ล้านบาท โดยต้องจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการจัดทำบัญชีสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว) นอกจากจะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบย้อนหลังแล้ว ยังมีสิทธิได้รับการยกเว้นและลดอัตราภาษีตาม พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 ดังนี้

(1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ดังนี้

(ก) กำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ข) กำไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาทแรก สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(2) ได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่เกิน 300,000 บาทขึ้นไป สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ตัวอย่าง
(ก) รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 ได้รับยกเว้นและลดอัตราตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อยู่ระหว่างการแก้ไขที่กฤษฎีกา : ลดอัตราเหลือร้อยละ 10 ส่วนที่เกิน 300,000 บาท ปี 58 – 59 สองรอบระยะเวลาบัญชี)
(ข) รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 ได้รับยกเว้นสำหรับกำไรสุทธิทั้งจำนวน
(ค) รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 ได้รับยกเว้นสำหรับกำไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท และสำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 300,000 บาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10

2. SMEs ที่ได้รับยกเว้นและลดอัตราตาม 1. จะต้อง

(1) มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท
(2) ไม่ถูกเพิกถอนการยกเว้นจากการตรวจสอบย้อนหลังตามพระราชกำหนด

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซด์ของกรมสรรพากร ตั้งแต่ 15 มกราคม 2559 – 15 มีนาคม 2559

คลิก https://edss.sys.rd.go.th/sme/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

X