แบบพิมพ์หรือเอกสารทางบัญชี

ความสำคัญของแบบพิมพ์

 1. เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการลงบัญชี
 2. เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง
 3. เพื่อเป็นเครื่องมือจัดระเบียบการปฏิบัติงาน
 4. เป็นเครื่องมือในการควบคุมภายใน

หลักเกณฑ์ในการกำหนดลักษะแบบพิมพ์

 1. ควรมีขนาดกระทัดรัด
 2. จำนวนของแบบพิมพ์ให้มีจำนวนเหมาะสม
 3. ชื่อแบบพิมพ์ให้มีความหมายชัดเจน
 4. อำนวยความสะดวกในการเก็บรักษา เพื่อนำมาใช้อ้างอิง
 5. แบบพิมพ์บางแบบต้องเรียงลำดับหน้ากำกับ เพื่อป้องกันการทุจริต
 6. พิมพ์ตัวอักษรให้อ่านง่าย
 7. ต้องมีคู่ฉบับเพียงพอ

ecacc-510803-001
หลักเกณฑ์การร่างแบบพิมพ์

 1. ข้อความชัดเจน
 2. เรียงลำดับความสำคัญของข้อความ
 3. การจัดข้อความและตัวเลข ตามความสำคัญและเหมาะสม
 4. เว้นเนื้อที่กรอกข้อความให้เพียงพอ
 5. กรณีที่ออกแบบพิมพ์ที่ใช้กับงานหลายงาน ที่เกี่ยวข้องให้ร่างในลักษณะให้สอบยันกันได้เป็นการควบคุมภายใน

แบบพิมพ์ที่ใช้ในธุรกิจทั่วไปและใช้ในระบบบัญชี

 1. แบบพิมพ์ที่ได้รับจากภายนอก
 2. แบบพิมพ์ที่ใช้เองในองค์กร
 3. แบบพิมพ์สมุดบัญชี ทะเบียนและบัตร
 4. แบบพิมพ์รายงาน

การพิจารณาชนิดของกระดาษ เพื่อใช้ทำแบบพิมพ์และสมุดบัญชี

 1. สมุดบัญชี หรือเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานควรเลือก กระดาษที่มีคุณภาพดี ทนทาน
 2. สมุดหรือเอกสารที่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่หลายคน ควรใช้กระดาษที่หนาและทนทาน
 3. ฉบับตัวจริงควรหนากว่าสำเนาหากมีสำเนาหลายสำเนา กระดาษมีลักษณะบาง เพื่อให้ ข้อความชัดเจน
 4. เอกสารแบบพิมพ์ขนาดเล็กสามารถใช้กระดาษบางกว่าแบบพิมพ์ขนาดใหญ่หรือสมุดบัญชี

วิธีการควบคุมแบบพิมพ์

 1. ควรพิมพ์เรียงลำดับแผ่นไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการทุจริต
 2. เอกสารประกอบการลงบัญชี ควรกำหนดเลขที่โดยเรียงลำดับวันที่ที่บันทึกในสมุดบันทึกรายการ ขั้นต้น

การเก็บรักษาเอกสารแบบพิมพ์

 1. แบบพิมพ์และเอกสารทางการบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้ ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บและควบคุมการเบิกไปใช้โดยเฉพาะ
 2. แบบพิมพ์เอกสารทางการบัญชีที่ใช้แล้ว ให้เก็บรักษาตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
No Comments

Post A Comment

X