m

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและการเงิน”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพัธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เชิญคุณเฉลิมชัย เตตานนทร์สกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการซอฟต์แวร์ ไปบรรยายพิเศษ ในโครงการฝึกอบรมทางวิชาการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและการเงิน” ของโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้กับนักศึกษาภาค กศ.พป. ชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาฯ (การบัญชี) เพื่อให้นักศึกษา และคณาจารย์ผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางการ บัญชีและการเงิน สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในวิชาชีพบัญชีและการเงินได้ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการสอนให้แก่อาจารย์ และสามารถนำความร็ดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

“จากการที่ปัจจุบันสื่อสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตมากขึ้น ซึ่งถูกสอดแทรกเข้ามาทั้งทางตรงและทางอ้อม แม้แต่ทางด้านบัญชีนั้นก็ได้นำประโยชน์จากความทันสมัยของสื่อสารสนเทศเข้ามา เพื่อให้งานทางบัญชีบรรลุเป้าหมายได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลา ซึ่งแบ่งได้เป็นสองแนวทาง หนึ่งในนั้นคือ software ทางการบัญชี หรือเรารู้จักในนามของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี จึงทำให้โปรแกรมวิชาบัญชี และศูนย์บริการความรู้ด้านการเงินและบัญชี เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่นักศึกษาในโปรแกรมคณะบัญชี และคณาจารย์จะต้องพัฒนาศักยภาพให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในโปรแกรมสำเร็จ รูป และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเป็นผลผลิตทางการเรียน รรู้ที่สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ ประกอบกับการที่โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี EASY-ACC นั้นได้รับการยอมรับจากนักบัญชี ในระดับประเทศว่า เป็นโปรแกรมบัญชีที่มีความสามารถสูงในการทำบัญชี และง่ายต่อการเรียนรู้ มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั้งในภาคราชการและเอกชน ทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีที่บริษัท บิซิเนสซอฟต์ ผู้ผลิตโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EASY-ACC เข้ามาฝึกอบรมให้แก่ทางสถาบันเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้สามารถนำไปใช้ ในชีวิตจริงได้ จึงทำให้ตรงต่อวัตถุประสงค์ความต้องการของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษา ในโปรแกรมวิชาการบัญชีให้มีความสามารถในการใช้งาน โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและการเงินให้สูงขึ้น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพัธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าว

P1050028 P1050027 P1050025 P1050024 P1050022 P1050020 P1050019 P1050018 P1050016 P1050002 P1050001

No Comments

Post A Comment

X