โครงการพัฒนาศักยภาพทางการบัญชีกับโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ในระดับ ปวช.3 และวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ระดับ ปวส.2 โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ด้านวิชาชีพในการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาปฏิบัติงาน เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้น แผนกวิชาการบัญชี โดย อ.นิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค บุรีรัมย์ จึงขอสนับสนุนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC จากบริษัท บิซิเนสซอฟต์ จำกัด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ซึ่ง ตรงกับนโยบายของบริษัทที่ต้องการสนับสนุนการศึกษาทางด้านบัญชี ในโครงการพัฒนาศักยภาพทางการบัญชี กับ โปรแกรมบัญชี EASY-ACC

ecacc-521014-001 ecacc-521014-002 ecacc-521014-004 ecacc-521014-005

No Comments

Post A Comment

X