โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

เมื่อวันที่ 22 และ 25 กรกฎาคม 2552 นายเลอพงษ์ พิไสยสามนต์เขต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้จัดทำโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ให้กับนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 100 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบันทึกรายการบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในธุรกิจ และออกรายงานทางการเงินของกิจการประเภทซื้อ-ขายสินค้าและให้บริการด้วย โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป รวมทั้ง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้จัดทำบัญชี บันทึกข้อมูลทางบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินค้าคงคลัง ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ รายงานข้อมูลทางการเงินในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์งบการเงิน ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นที่นิยมใช้ในธุรกิจ

ในการนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้เชิญวิทยากรจาก บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปภาษาไทย EASY-ACC ไปบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา แบ่งเป็น ปวช 60 คน ปวส 40 คน และ อาจารย์ผู้สอน 9 คน ซึ่งนักเรียนนักศึกษารวมถึงอาจารย์ผู้สอนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

ecacc-520722-001 ecacc-520722-002 ecacc-520722-004 ecacc-520722-005 ecacc-520722-006 ecacc-520722-007 ecacc-520722-008 ecacc-520722-009 ecacc-520722-010 ecacc-520722-013 ecacc-520722-014

No Comments

Post A Comment

X