โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี อาจารย์สุรชัย สุภาวิตา คณบดีคณะบัญชี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชี EASY-ACC และได้กล่าวว่า

“เนื่องด้วย ปัจจุบันการประกอบวิชาชีพบัญชีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่เป็นอย่างมาก ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี่ในการจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการ บัญชี ทางคณะบัญชี จึงได้จัดอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี โดยเชิญวิทยากรของบริษัท บิซิเนสซอฟต์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีชื่อเสียงภายใต้ชื่อ โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ไปบรรยาย”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทาง การบัญชี โดยมีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมฟังการสัมมนาทั้งสิ้น 137 ท่าน

ecacc-521008-001 ecacc-521008-002 ecacc-521008-003 ecacc-521008-004 ecacc-521008-005 ecacc-521008-006 ecacc-521008-007 ecacc-521008-008 ecacc-521008-009 ecacc-521008-010 ecacc-521008-011 ecacc-521008-012

No Comments

Post A Comment

X