DOWNLOAD CENTER

ข้อตกลงการใช้โปรแกรมชุดทดลอง

รายละเอียดของโปรแกรมชุดทดลอง

ผลิตภัณฑ์โปรแกรมชุดทดลองที่บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ได้แก่ โปรแกรมระบบัญชี EASY-ACC Accounting System โปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll และ โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC Point of Sale มีวัตถุประสงค์ให้ผู้สนใจทดลองใช้งานโปรแกรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือเงื่อนไขในการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หลังจากที่ติดตั้งแล้วสามารถที่จะทำการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรมทั้งหมด โดยไม่ผลกระทบใดๆ ต่อคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมอื่นที่ได้ติดตั้งไปก่อนแล้ว

 

ข้อจำกัดของโปรแกรมชุดทดลองโปรแกรมชุดทดลองที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้สนใจทดสอบการทำงาน สามารถใช้งานเหมือนชุดใช้งานจริงทุกประการ โดยมีข้อจำกัดในการใช้งานดังนี้

 

1. โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System

  • สามารถสร้างรหัสบัญชี รหัสสินค้า รหัสเจ้าหนี้ รหัสลูกหนี้ ได้ไม่จำกัด
  • บันทึกรายการข้อมูล (Transaction) ได้โปรแกรมละไม่เกิน 100 รายการ
  • ไม่สามารถปิดบัญชีสิ้นปีได้

 

2. โปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll

  • สามารถรหัสพนักงานได้ไม่เกิน 2 คน
  • พนักงานแต่ละคนบันทึกรายการรายได้และรายการหักได้ไม่จำกัด แต่ไม่เกินที่โปรแกรมจำหนดไว้
  • ไม่สามารถปิดบัญชีสิ้นปีได้
 

3. โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC Point of Sale

  • สามารถสร้าง รหัสบัญชี รหัสสินค้า รหัสลูกหนี้ ได้ไม่จำกัด
  • บันทึกรายการข้อมูล (Transaction) ได้ไม่เกิน 100 รายการ
 
การติดตั้งโปรแกรม (Install)หลังจากที่ดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วท่านสามารถทำการติดตั้งโปรแกรมลงบนฮาร์ดดิสก์ หรือไฟล์เซิฟเวอร์ ตามขั้นตอนตามลิงค์นี้
  • ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมที่ต้องการทดสอบการทำงาน
  • เรียกไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลดมา และทำตามขั้นตอนตามที่จอภาพแนะนำ

หรือดูขั้นตอนการติดตั้งตาม Link นี้  การติดตั้งโปรแกรม

 

การถอนการติดตั้งโปรแกรม (Uninstall)เมื่อท่านต้องการถอนการติดตั้งโปรแกรมชุดทดลองที่ได้ติดตั้งลงไป ทำตามขั้นตอนดังนี้คือ เรียกไฟล์โปรแกรมชุดทดลองที่ท่านดาวน์โหลดมา เมื่อจอภาพโปรแกรมติดตั้งแสดงขึ้นมาให้เลือก Uninstall แล้วคลิก Next จากนั้นทำการขั้นตอนตามจอภาพ จนกระทั่งเสร็จเรียบร้อย

 

สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Shrink Wrap License)บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฉบับนี้ ขอเตือนให้ท่านอ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดก่อนที่ท่านจะเข้าผูกพันตามสัญญาโดยการติดตั้งโปรแกรมนี้

 

เมื่อท่านอ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้แล้ว หากไม่ตกลงตามสัญญา ขอให้ลบโปรแกรมนี้ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทันที 

 

เมื่อท่านติดตั้ง และ/หรือ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ ถือว่าท่านยอมผูกพันในฐานะผู้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญาแบับนี้ โดยผู้อนุญาตและผู้รับอนุญาตตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

 

1. การอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.1  ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อ โปรแกรมระบบบัญชีภาษาไทย EASY-ACC Accounting System โปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC Point of Sale และเอกสารที่ระบุในสัญญานี้ (ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 
1.2  ผู้อนุญาตตกลงอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุในสัญญานี้ในลักษณะดังต่อไปนี้
 
1.2.1  ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขณะเดียวกัน จะมีได้ไม่เกิน 1 คน (หนึ่งคน) ซึ่งหมายความว่า บุคคลหลายคนอาจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ แต่ต้องใช้ทีละคน
 
1.2.2  ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขณะเดียวกัน จะมีได้มากกว่า 1 คน (หนึ่งคน) แต่ผู้รับอนุญาตจะต้องทำสัญญากับผู้อนุญาตอีกฉบับหนึ่งเพื่ออนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งคนในขณะเดียวกันได้
 
2.  สิทธิของคู่สัญญา
2.1  ผู้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญานี้
 
2.2  ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิที่จะให้เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเอกสาร หรือสิทธิใดๆ ที่ให้ไว้ตามสัญญานี้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
 
2.3  ผู้รับอนุญาตมีสิทธิโอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ พร้อมด้วยสัญญาฉบับนี้ สำเนาทุกชุดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเอกสารประกอบการใช้ทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอน โดยผู้รับโอนจะต้องตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงในสัญญานี้
 
2.4  ผู้รับอนุญาตมีสิทธิทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 1 ชุด (หนึ่งชุด) เพื่อป้องกันการสูญหายในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเท่านั้น เว้นแต่การทำสำเนามากกว่า 1 ชุด (หนึ่งชุด) จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
 
2.5  ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกโฆษณา แปล แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงใหม่ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษรหรือกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
 
2.6  ผู้รับอนุญาตขอรับรองว่าจะไม่ ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจน ซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อนุญาตโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 

3.  ข้อจำกัดความรับผิดและการรับประกัน

3.1  ผู้อนุญาตขอรับประกันว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ทุกประการเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตรับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ผู้อนุญาตจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 
(1)  ผู้อนุญาตจะคืนเงินให้แก่ผู้รับอนุญาตเท่ากับที่ผู้รับอนุญาตจ่ายให้แก่ผู้อนุญาต
 
(2)  ผู้อนุญาตจะเปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งชำรุดบกพร่องและส่งมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันใหม่ที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้อนุญาตได้รับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดคืน
 

4.  การรักษาความลับทางการค้า

ผู้รับอนุญาตจะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้รับอนุญาตรู้หรือควรรู้ว่าเป็นความลับทางการค้าของผู้อนุญาตในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อนุญาตให้บุคคลอื่นทราบ

 

5.  คำรับรอง

ผู้อนุญาตขอรับรองและยืนยันว่า ผู้อนุญาตมีสิทธิโดยสมบูรณ์และปราศจากภาระผูกพันใดๆ อันจะทำให้เสื่อมสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสารเกี่ยวกับคู่มือการใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ และผู้อนุญาตมีอำนาจในการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามที่

บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด
44/200-203 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพ 10220
โทร. 0-2971-4444 แฟกซ์ 0-2552-7704

 

บริการของเรา

iconblue-support-03
สอบถามข้อมูลออนไลน์
LIVE CHAT
iconblue-support-04
02-971-4444
HOT LINE
X