EASY-ACC กับหลักสูตรการเรียน-การสอนระดับ ปวช

โปรแกรมระบบบัญชีภาษาไทย EASY-ACC Accounting System ได้ถูกนำไปใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในหมวดวิชาชีพสาขางานการบัญชี ชื่อวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2201-2110 โดยมีคู่มือการเรียนการสอน การบัญชีกับคอมพิวเตอร์ เรียบเรียงโดย อ.วินัย ร่มบารมี, อ.ไพโรจน์ ร่มบารมี และ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ (ศ.ส.อ.)

img_20110729_151203

เนื้อหาประกอบด้วย

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมบัญชี EASY-ACC
 2. การติดตั้งโปรแกรม
 3. การเรียกใช้งานโปรแกรม
 4. การสร้างแฟ้มข้อมูลหลัก
 5. การบันทึกรายการขายรายวัน
 6. การพิมพ์รายงาน
 7. การปิดบัญชี
 8. เทคนิคการใช้งานโปรแกรม

คู่มือการเรียนการสอน การบัญชีกับคอมพิวเตอร์

 • ตรงตามคำอธิบายรายวิชาและมาตรฐานรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • เสริมกิจกรรมฝึกทักษะและใบงานเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ พร้อมสร้างองค์ความรู้ และสามารถนำไปเพื่อจัดทำเป็นโครงงานนวิจัยได้ด้วยตนเอง
 • เพิ่มแบบทดสอบทบทวน เพื่อความแม่นยำ และนำไปสู่การปฏิรูปการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพความเป็นจริง
 • สื่อแผ่นใส แผนการสอนสำหรับผู้สอน (สามารถติดต่อได้กับทางสำนักพิมพ์)

สามารถหาซื้อได้ที่ SE-ED BOOKS ทุกสาขา หรือ สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษา

No Comments

Post A Comment

X