รายละเอียดทั่วไปของโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC

ไม่ใช่แค่ทำบัญชี แต่เราดูแลธุรกิจคุณทั้งระบบ

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC เป็นโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสำหรับธุรกิจ รายละเอียดในทุกๆ ส่วนได้รับการออกแบบไว้อย่างสวยงามครบถ้วน ช่วยให้ท่านสามารถจัดการงานบัญชีที่ยุ่งยากให้ถูกต้อง ตามหลักการบัญชีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ง่ายดาย การทำงานของโปรแกรม ได้จัดเรียงไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามลำดับการทำงานในแต่ละวัน ทำให้การควบคุมการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ตรวจสอบการบันทึกได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน

ตั้งแต่การออกใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ ใบวางบิล รับจ่ายเช็ค/เงินสด/บัตรเครดิต ลูกหนี้-เจ้าหนี้ สต็อคสินค้า ไปจนถึงการออกงบการเงินทุกชนิด อาทิ งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด งบต้นทุนการผลิต (สำหรับกิจการประเภทอุตสาหกรรม) โปรแกรมทำงานแบบ Real Time หลังจากบันทึกรายการเสร็จ สามารถที่จะพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องประมวลผลใดๆทั้งสิ้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงาน หรือ แก้ไขฟอร์มใบกำกับตามที่กิจการต้องการได้ การรายงานแบบตาราง (Grid Report) ที่จะช่วยให้การจัดเรียงลำดับข้อมูล กำหนดกลุ่ม คัดกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ ยังนำข้อมูลออกได้หลายรูปแบบ อาทิ TEXT, Excel , HTML เป็นต้น โปรแกรมแสดงผลในรูปแบบของกราฟฟิกที่สวยงาม เข้าใจง่าย มีระบบ ONLINE-HELP ที่อธิบายการทำงานทุกขั้นตอน ช่วยให้ท่านสามารถเรียนรู้การทำงานของโปรแกรม ได้โดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใด ๆ ทั้งสิ้น

"ซึ่งท่านจะต้องพอใจและนำไปใช้งานได้อย่างแน่นอน"

แม้หน้าที่การทำงานหลักของโปรแกรม คือการบริหารจัดการข้อมูลทางบัญชี แต่ด้วยระบบงานทางธุรกิจในปัจจุบัน มีเอกสารที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ดังนั้น ในทุกขั้นตอนของการบันทึกรายการ โปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถที่จะพิมพ์ใบสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการ หรือการจัดเตรียมรายการให้ไว้อย่างครบถ้วน อาทิ ใบรับวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย ใบโอนสินค้า รวมถึงการพิมพ์เช็คด้วย นอกจากนี้ยังสามารถปรับรูปแบบ ของรายงานหรือใบกำกับให้เป็นไปตามที่กิจการต้องการได้

ทำไมโปรแกรมบัญชี EASY-ACC
จึงเหมาะกับธุรกิจของท่าน

 • ช่วยให้กิจการปรับเข้าสู่มาตรฐานการบัญชีได้ง่ายที่สุด ด้วยขั้นตอนที่จัดเรียงไว้ตามลำดับการปฏิบัติงานในธุรกิจทั่วไป
 • แต่ละโปรแกรมแยกการทำงานกันอย่างเป็นอิสระ ทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นการทำงานที่โปรแกรมใดก่อน-หลังได้ตามต้องการ หรือจะเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงานพร้อมๆ กันได้ในเวลาเดียวกัน
 • เป็นโปรแกรมที่มีเสถียรภาพสูง สามารถทำงานได้แม้นใน SAVE MODE ของ Windows เพราะเราพัฒนาระบบการจัดการไฟล์ขึ้นเอง โดยอาศัย Windows ในการแสดงผลเท่านั้น
 • รองรับการจัดการงานทางด้านบัญชีและงานเอกสารได้พร้อมกันในโปรแกรมเดียว รวมถึงการพิมพ์เช็คสั่งจ่าย ช่วยประหยัดงบประมาณและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
 • ออกแบบและปรับแก้ไขรายงานต่างๆได้ตามต้องการ ในรูปแบบของ Visual Design เพียงคลิกแล้วลาก รายงานก็จะปรับเปลี่ยนไปตามที่เห็นทันที รวมทั้งการรายงานเป็น "ตาราง" ที่สามารถคัดกรอง จับกลุ่ม ปิด-เปิดข้อมูล และจัดพิมพ์ออกมาตามที่เห็นบนหน้าจอได้ทันที
 • นำข้อมูลออกในรูปแบบของ Excel, Text, HTML เพื่อเชื่อมการทำงานกับโปรแกรมภายนอกอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • รองรับระเบียบการจัดทำ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และ ใบกำกับรูปแบบใหม่ปี 2557 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 197 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เปรียบเทียบการทำงานของโปรแกรม

EASY-ACC
ชุดรวม
บัญชี
แยกประเภท (GL)
สินค้า
คงคลัง (IC)
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่าย (AP)
ลูกหนี้
รายได้ (AR)
ออกใบ
กำกับ (BI)
สั่งซื้อ
สินค้า (PO)
สร้างผังบัญชี
สมุดรายวันทั่วไป
สมุดรายวันเฉพาะ
กำหนดประเภทบัญชีย่อย
ตรวจสอบรายการบันทึก
งบทดลอง/งบกำไรขาดทุน/งบดุล
งบกระแสเงินสด
งบแสดงฐานะทางการเงิน
กระดาษทำการ
สร้างรหัสสินค้า
กำหนดประเภทของสินค้า
บันทึกรายการเข้า-ออกของสินค้า
สินค้าที่ถึงกำหนดสั่งซื้อ
โอนสินค้าระหว่างคลัง
พิมพ์ใบโอนสินค้า
ดูยอดสินค้าคงเหลือ
ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้า
ดูยอดสินค้าคงเหลือปลายงวด
สร้างรหัสเจ้าหนี้
กำหนดประเภทเจ้าหนี้
บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ
ออกใบรับวางบิล
บันทึกรายการชำระเงิน
พิมพ์เช็ค
ออกใบสำคัญจ่าย
ดูรายการค่าใช้จ่ายแต่ละวัน
สรุปยอดหนี้คงค้างและสะสม
สร้างรหัสลูกหนี้
กำหนดประเภทลูกหนี้
บันทึกรายได้ต่างๆ
ออกใบวางบิล
พิมพ์ใบสำคัญรับ
ดูยอดรายรับแต่ละวัน
ใบวางบิลที่ถึงกำหนดเก็บเงิน
เช็คที่ถึงกำหนดเข้าบัญชี
ตรวจสอบยอดค้างชำระของลูกหนี้
พิมพ์ใบกำกับสินค้า
พิมพ์ใบรับคืนสินค้า
พิมพ์ใบเสนอราคา
ตรวจสอบรายการขายแต่ละวัน
ประวัติการขายแยกตามสินค้า
ดูยอดขายของพนักงานแต่ละคน
สรุปยอดขายรายวัน/รายเดือน/รายปี
บันทึกรายการซื้อสินค้า
ออกใบสั่งซื้อสินค้า
ออกใบส่งคืนสินค้า
ตรวจสอบรายการซื้อแต่ละวัน
ดูประวัติการซื้อสินค้า
เปรียบเทียบราคาซื้อจากผู้ขายแต่ละราย
สรุปยอดซื้อรายวัน/รายเดือน/รายปี

การบริการหลังการขาย

บิซิเนสซอฟต์ ให้ความสำคัญกับการบริการเราจึงได้เตรียมพร้อมการบริการทุกรูปแบบ ทั้งทางโทรศัพท์, Live Chat, Web Board, Line รวมไปถึงการ Remote เข้าไปแก้ไขปัญหากรณีที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้

คุณสมบัติของโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
รูปแบบใหม่ของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปภาษาไทย
 • ขั้นตอนการทำงานได้รับการออกแบบโดยอาศัยพื้นฐานการทำงานของธุรกิจปัจจุบัน และนำมาจัดลำดับการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน คล้ายกับการทำงานด้วยมือ
 • แสดงผลเป็นภาษาไทย ในแบบกราฟฟิกที่สวยงาม ผสมผสานการควบคุมการทำงานระหว่างเม้าส์กับคีย์บอร์ดได้อย่างลงตัว ช่วยทำงานได้ง่ายและรวดเร็วพร้อมกับความสะดวกในการใช้งานไปในเวลาเดียวกัน
 • การทำงานของแต่ละโปรแกรมแยกออกจากกัน อย่างเป็นอิสระ สามารถเริ่มต้นการทำงานที่โปรแกรมใดก่อน-หลังได้ตามต้องการ ทำให้เมนูในแต่ละโปรแกรมไม่ดูซับซ้อน และใช้งานได้สะดวก ควบคุมการทำงานได้ง่าย
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
รองรับการทำงานข้อมูลหลายกิจการ
 • สร้างกิจการได้สูงสุด 90 กิจการ แต่ละกิจการสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานและใบกำกับที่แตกต่างกันได้
 • การทำงานของโปรแกรมเป็นแบบ INTERACTIVE จึงทำให้สามารถพิมพ์รายงานต่างๆออกมาได้ทันที โดยไม่ต้องมีการประมวลผลใดๆทั้งสิ้น
 • มีระบบตรวจสอบการอัพเดทโปรแกรมอัตโนมัติผ่านทางอินเตอร์เนต ทำให้โปรแกรม EASY-ACC มีความทันสมัยตลอดเวลา
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
มีเสถียรภาพสูงทำงานได้แม้ในระบบ SAVE MODE
 • โปรแกรม EASY-ACC พัฒนาขึ้นโดยไม่เน้นการใช้ Engine ของ Windows ไม่ว่าจะเป็น .net, active x, หรือการเข้าไปใช้ Registry เท่ากับว่าโปรแกรมได้อาศัย Windows เพื่อการแสดงผลเป็นหลัก ดังนั้น ทำให้โปรแกรมมีความเสถียรในการทำงานสูง ทำงานได้แม้ใน Save Mode
 • ย้ายการติดตั้งโปรแกรมไปยัง ไดเร็คทอรี่อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย หรือติดตั้งโปรแกรมได้บนอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ได้ อาทิ Flash Drive, SD-CARD, Compact Flash, External Harddisk ทำให้สามารถนำโปรแกรมไปทำงานในที่ต่างๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
B-TREE FILER ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ใช้ระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม คือ B-TREE FILER เป็นฐานข้อมูลที่มีลักษณะการจัดเก็บแบบบันทึกตามหลัก Balance B-TREE Algotithm มีเสถียรภาพในการทำงานสูง ไม่จำเป็นต้องมีการดูแลใดๆเป็นพิเศษ
 • รองรับปริมาณข้อมูลได้มากกว่า 10 Gb.
 • พร้อมระบบสำรองข้อมูลที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย และนำข้อมูลกลับมาลงใหม่ได้อย่างสะดวก
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
ระบบ Password ถึง 5 ระดับ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
 • ระบบรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเรียกเข้าสู่โปรแกรม หรือเรียกดูรายงานที่ไม่ต้องการให้เปิดเผยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดขอบเขตการทำงานของรหัสผ่านได้อย่างรัดกุม เช่นอนุญาตให้บันทึกใบกำกับได้ แต่ไม่มีสิทธิในการแก้ไข พิมพ์ซ้ำ หรือเรียกดูรายงานบางตัว เป็นต้น
 • เก็บบันทึกประวัติการใช้งานโปรแกรมจากเครื่องที่เรียกใช้งานในทุกๆขั้นตอนการทำงาน (Audit Tail) เพื่อการตรวจสอบ
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
รูปแบบและชนิดของรายงานหลากหลายครบถ้วน
 • รูปแบบและชนิดของรายงานหลากหลายครบถ้วน สามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะพิมพ์รายงานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรายปี รายเดือน รายวัน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห์ หรือตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่างๆได้อย่างละเอียด
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
จัดเรียงข้อมูล กำหนดกลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ
 • การเรียกดูรายงานแบบตาราง (Grid Data) สามารถจัดเรียงลำดับ กำหนดกลุ่มข้อมูล กำหนดข้อมูลที่จะแสดง หรือ สร้างเงื่อนไขการคัดกรองข้อมูลเพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เช่นต้องการดูเฉพาะสินค้าที่มียอดขายรวมเกิน 100,000 บาท หรือ เฉพาะลูกค้าที่มีคำว่า "เจริญ" เป็นต้น
 • นำข้อมูลออก Export Data ได้หลายรูปแบบ อาทิ TEXT, Excel, HTML เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ่ เช่น MS EXCEL, MS ACCESS, Microdoft Word หรือ นำข้อมูลไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้ตามต้องการ
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
แก้ไขออกแบบ หรือ ปรับรูปแบบรายงานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่
 • การทำงานของโปรแกรม จะเป็นแบบ INTERACTIVE ดังนั้น หลังจากที่บันทึกข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมแล้วก็สามารถพิมพ์รายงานได้ทันทีโดยไม่ต้องทำขั้นตอนใดๆ อีกทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนในการพิมพ์รายงานนั้น ก็เพียงแต่เลือกรายงานที่ต้องการ จากนั้นให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ ตามที่โปรแกรมถาม เช่น ตั้งแต่วันที่ใดจนถึงวันที่ใด หรือตั้งแต่งวดบัญชีใดจนถึงงวดบัญชีใด จากนั้นโปรแกรมก็จะพิมพ์รายงาน ตามที่เลือกและกำหนดไว้ให้ทันที
 • รายงาน ใบกำกับต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขใบกำกับที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของกิจการได้ ด้วยเครื่องมือออกแบบรายงานที่ทันสมัย ที่ครอบคลุมการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และเก็บรูปแบบที่ออกแบบไว้เพื่อใช้งานในกิจการอื่นได้อีกด้วย
 • สามารถแก้ไขหัวรายงาน โลโก้บริษัท ในรายงาน หรือ สลิปเงินเดือน ด้วย Report Designer Program ที่มีอยู่ในโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll
 • มีการทำงานแบบ Multitask สามารถดูรายงานได้หลายรายงานได้ในเวลาเดียวกัน
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
แบบฟอร์มสำเร็จรูป ถูกต้องตามหลักสรรพากร พร้อมใช้งานทันที
 • แบบฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูป EASY-ACC สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ที่พร้อมใช้งานได้ทันที เพิ่มความคล่องตัว และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
 • ใบกำกับสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้มากมาย เช่น ใบส่งของ ใบฝากขาย ใบรับซ่อม ใบส่งสินค้าชั่วคราว ฯลฯ
 • ออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะนำไปใช้งาน และถูกต้องตามระเบีบยของกรมสรรพากรเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีรายละเอียดที่ครบถ้วน นำไปใช้งานได้กับกิจการทุกประเภท ทุกรูปแบบ
 • มีให้เลือกหลายแบบตามความต้องการ ทั้งแบบ 3 ใบต่อชุด ไม่มีหัวใบกำกับ แบบ 5 ใบต่อชุด (เอกสารออกเป็นชุด) มีหัวใบกำกับ หรือแบบครึ่งใบ 6x9 นิ้ว ไม่มีหัวใบกำกับ
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
ความต้องการของระบบ
 • ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® XP / Vista™ / 7 / 8 / 10 (32 bit หรือ 64 bit)
 • CPU Intel or AMD processor ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 150 MB
 • หน่วยความจำขั้นต่ำ 512 MB
 • จอแสดงผลขั้นต่ำ XGA (1024x768) หรือ สูงกว่า
 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่ใช้งานบน Microsoft® Windowsได้
 • ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม ซีดีสำหรับการติดตั้ง บัตรลงทะเบียน และ Protection Code สำหรับติดตั้งโปรแกรม

ข้อมูลการทำงานโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
บัญชีแยกประเภท

เป็นโปรแกรมพื้นฐานสำหรับธุรกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน หรือขยายกิจการต่อไปในอนาคต โปรแกรมบัญชีแยกประเภท สามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภทและทุกรูปแบบ รวมไปถึงกิจการประเภทอุตสาหกรรม ที่ต้องมีการออกงบต้นทุนผลิตด้วย เพราะโปรแกรมจะจัดการรายงานทุกตัวให้อย่างเหมาะสม ตามประเภทของกิจการ ที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ การทำงานของโปรแกรมได้รับการออกแบบ ให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง แต่เรียบง่ายต่อการใช้งาน

ข้อมูลโปรแกรมบัญชีแยกประเภท
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
 • เป็นโปรแกรมพื้นฐานสำหรับธุรกิจ ที่จะช่วยให้ทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและสถานะภาพของกิจการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานหรือขยายกิจการต่อไปในอนาคต
 • รายงานทุกตัวมีการออกแบบให้เหมาะสมตามประเภทของกิจการที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ
 • โปรแกรมบัญชีแยกประเภทสามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภทและทุกรูปแบบ รวมไปถึุงกิจการประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องมีการออกงบต้นทุนผลิตด้วย
 • รายงานทุกตัวมีการออกแบบให้เหมาะสมตามประเภทของกิจการที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ
 • การทำงานของโปรแกรมได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูงแต่เรียบง่ายต่อการใช้งาน โดยมีวิธีบันทึกรายการใกล้เคียงกับการลงสมุดรายวันทั่วไป พร้อมระบบการสร้างรายการบันทึกอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านบัญชีมาก่อนสามารถลงรายการประจำวันได้ทันที

 • ระบบการสร้างผังบัญชีอัตโนมัติที่เหมาะสมในแต่ละกิจการ ช่วยให้สร้างรหัสบัญชีสำหรับระบบอย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้แก่ กิจการการให้บริการ กิจการซื้อมา-ขายไป อุตสาหกรรมที่มีการผลิต โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีมาก่อน
 • สร้างผังบัญชีได้เองโดยไม่จำกัด กำหนดรหัสบัญชีได้ยาวสูงสุด 10 หลัก
 • รูปแบบงบการเงินจะเปลี่ยนไปตามประเภทของกิจการให้โดยอัตโนมัติ (โปรแกรมจะจัดการให้เองโดยไม่ต้องกำหนดในขั้นตอนใดๆทั้งสิ้น)
 • การสร้างรหัสบัญชีได้อย่างง่ายดาย เพียงกำหนดรหัส ชื่อบัญชี และเลือกประเภทบัญชีใน 1-18 ประเภท ที่ครอบคลุมทุกประเภทบัญชี
 • สามารถกำหนดงบประมาณของรหัสแต่ละตัวเพื่อแสดงในงบการเงินเปรียบเทียบได้
 • มีระบบการกำหนดเลขที่เล่มของสมุดรายวันทั่วไปได้เช่นเดียวกับสมุดรายวันเฉพาะ แต่สามารถบันทึกรายการได้ซับซ้อนกว่า และแยกประเภทของรายการบัทึกได้เช่นเดียวกับสมุดรายวันเฉพาะ เช่นสมุดรายวันทั่วไปเฉพาะรายการปรับปรุง เป็นต้น
 • กำหนดงบประมาณของแต่ละบัญชีได้สูงสุดถึง 24 เดือนเพื่อใช้เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเทียบกับงบประมาณที่กำหนดไว้
 • สามารถสร้างสมุดรายวันเฉพาะได้ 30 เล่ม แต่ละเล่มบันทึกรายการได้ไม่จำกัด ช่วยให้บันทึกรายการได้อย่างสะดวกและง่ายดาย พร้อมด้วยรายงานสมุดรายวันเฉพาะ และสรุปรายการบันทึกไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่บันทึกไปแล้วได้อย่างสะดวก
 • รองรับการบันทึกรายการได้ทั้งแบบบัญชีคู่ และบัญชีเดี่ยว (สมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ) โดยจะมีการตรวจสอบยอดเดบิตเครดิตก่อนที่จะบันทึกทำให้ไม่มีโอกาสบันทึกผิดพลาด
 • โปรแกรมได้จัดเตรียมส่วนบันทึกยอดยกมาเริ่มต้นให้นำยอดยกมาใส่ในโปรแกรมเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องบันทึกรายการให้ยุ่งยาก เพียงแต่นำงบทดลอง หรืองบดุลมาบันทึกลงไปในส่วนที่โปรแกรมจัดเตรียมไว้ โปรแกรมก็พร้อมที่จะทำงานต่อเนื่องได้ทันที
 • การบันทึกรายการผ่านสมุดรายวันทั่วไปที่เหมือนกับ การลงบัญชีด้วยมือ ตามหลักการบันทึกรายการแบบบัญชีคู่
 • ตรวจสอบยอดเดบิตเครดิตให้ก่อนบันทึกรายการเพื่อป้องกันความผิดพลาด
 • กำหนดเลขคุมสมุดรายวันทั่วไปเพื่อแยกประเภทของรายการบันทึกได้
 • การปิดบัญชีสิ้นเดือนของโปรแกรม จะเป็นการล็อคการบันทึกในงวดบัญชีนั้นไม่ให้เข้าไปบันทึก หรือแก้ไขในงวดบัญชีนั้น แต่สามารถจะเปิด หรือปิดได้อย่างง่ายได้เพียงเอาเครื่องหมาย "ถูก"ในงวดบัญชีนั้นออกก็สามารถบันทึกรายการได้ตามปกติ(ไม่ใช่การปิดบัญชีตามความหมายทางบัญชีทั่วไป)
 • ออกงบการเงินได้ทันทีหลังจากบันทึกรายการผ่านสมุดรายวันทั่วไป หรือสมุดรายวันเฉพาะ โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการปิดบัญชี ช่วยให้กิจการสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา
 • แก้ไขรายการที่บันทึกผิดพลาดได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของงวดบัญชี เพราะโปรแกรมจะปรับตัวเลขในงวดถัดไปจนถึงงวดปัจจุบันให้โดยอัตโนมัติ
 • รายงานและงบการเงินต่างๆ ในโปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างสมบูรณ์จะสร้างขึ้นให้เองโดยอัตโนมัติซึ่งผู้ใช้สามารถเตรียมรูปแบบการบันทึกรายการได้ถึง 30 แบบ
 • จัดพิมพ์รายงาน หรือ งบการเงินได้ทันทีหลังการบันทึกรายการ โดยไม่ต้องประมวลผลหรือปิดบัญชีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ส่วนที่จะรองรับการทำงานต่างๆ อาทิ การกำหนดรหัสผ่าน การแก้ไขรายการ
 • สามารถจัดทำทำงบบัญชีรวมหรือ Consolidate ให้ท่านสามารถควบคุมการทำงานตามที่กิจการต้องการได้ ได้สูงสุดถึง 90 กิจการหรือสาขา
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
สินค้าคงคลัง

เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้าให้ดียิ่งขึ้น สามารถจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสินค้า ได้ทั้งหมด เช่น ซื้อ, ขาย, รับคืน, ส่งคืน, ปรับปรุงสินค้า, โอนสินค้าระหว่างคลัง โดยท่านสามารถทราบปริมาณสินค้าคงเหลือ, สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ, การเคลื่อนไหวของสินค้า, กำไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละตัว, จัดอันดับสินค้าที่ขายได้มากที่สุด ต้นทุนขายสินค้า ฯลฯ ได้ทันทีในทุกๆช่วงเวลาที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า (สต็อกการ์ด) ที่จะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมสินค้าแต่ละตัวอย่างละเอียด และมีประสิทธิภาพได้ตลอดทั้งปี

ข้อมูลโปรแกรมสินค้าคงคลัง
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
 • โปรแกรมสินค้าคงคลังเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ช่วยในการจัดการควบคุมคลังสินค้า ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของสินค้าที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วในช่วงเวลาที่ต้องการตลอด 24 เดือน  โดยโปรแกรมจะทำหน้าที่ปรับปรุงจำนวนสินค้าให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีรายการเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการ ขาย ซื้อ รับคืน หรือปรับปรุง พร้อมทั้งคำนวณราคาต้นทุนเฉลี่ยไปจนถึงกำไรขั้นต้น ด้วยการทำงานแบบ interactive ที่ทำให้สามารถพิมพ์รายงานตรวจสอบหรือดูข้อมูลที่ต้องการในขณะนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องประมวลผลใดๆทั้งสิ้น
 • สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละตัวได้ทันที ทั้งฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า รวมไปถึงฝ่ายบริหารด้วย โดยไม่ต้องไปตรวจและสินค้าให้เสียเวลา หรือค้นหาเอกสารเพื่อดูยอดคงเหลือ
 • ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อจะถูกเก็บลงในคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเรียกดูและตรวจสอบได้ทันที อีกทั้งยังลดขั้นตอนในการทำรายการมาลงบัญชีซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เพราะโปรแกรมจะจัดการนำข้อมูลส่วนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ
 • โปรแกรมจะเป็นผู้ควบคุมขั้นตอนให้เป็นไปตามระบบ หากมีการลัดขั้นตอนหรือทำผิดไปจากปกติ จะแสดงข้อความว่าผิดพลาดให้เห็นขึ้นทันที เป็นการช่วยป้องกันมิให้ปริมาณสินค้าผิดพลาด หรือการจัดส่งสินค้าผิดพลาด
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลของสินค้านั้นๆได้อย่างรวดเร็วใช้สินค้ามีการรับเข้าหรือใจออกเมื่อใดบ้าง
 • สามารถนำระบบ Bar Code เข้ามาช่วยในการควบคุมให้มีความถูกต้องและแน่นอนยิ่งขึ้น

 • การทำงานของโปรแกรมจะเป็นแบบ Real Time ปริมาณสินค้าจะเปลี่ยนแปลงทันทีที่มีการเคลื่อนไหวของสินค้า ทำให้พิมพ์รายงานได้ทันทีที่มีการซื้อ-ขายเกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบยอดขายได้ตลอดเวลา
 • การสร้างและกำหนดรายละเอียดของสินค้าที่กำหนด ได้อย่างละเอียดและครอบคลุมความจำเป็นพื้นฐาน ได้อย่างครบถ้วน และยังสามารถใส่ข้อมูลพิเศษอื่นได้ สำหรับกิจการที่ต้องการเก็บรายละเอียดที่มากกว่าปกติ
 • สามารถเรียงลำดับค้นหาตามรหัส ตามชื่อ หรือตามรหัสสินค้าได้
 • ระบบ 2 รหัสใน 1 สินค้า โดยรหัสสินค้าบันทึกได้สูงสุด 13 ตัวอักษร และรหัสสินค้าของผู้ขายได้ 15 หลัก ซึ่งสามารถทำหารค้นหาตามรหัสสินค้าปกติ หรือ รหัสสินค้าของผู้ขายก็ได้
 • โปรแกรมได้จัดเตรียมการค้นหารหัสสินค้าไว้หลายรูปแบบ ทั้งจากรหัสสินค้า ชื่อสินค้า รหัสสินค้าของผู้ขาย โดยให้ใส่เพียงบางส่วน โปรแกรมจะค้นหารหัสที่ใกล้เคียงให้โดยอัตโนมัติ
 • กำหนดรูปแบบวิธีการคำนวณต้นทุนได้ 3 รูปแบบ คือ แบบถัวเฉลี่ย เข้าก่อน-ออกก่อน FIFO และแบบเข้าหลัง-ออกก่อน LIFO
 • เลือกรูปแบบคลังสินค้าได้ ทั้งแบบหลายคลังหรือคลังเดียว
 • กำหนดหน่วนนับได้ 3 ระดับ (เช่น ชิ้น โหล กล่อง)
 • สามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนอัตราส่วนเองได้ตามต้องการ โดยไม่มีผลกระทบต่อรายการที่บันทึกไปแล้ว
 • เมื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมลูกหนี้ สามารถกำหนดราคาขายของลูกค้าแต่ละคนได้ เมื่อต้องการออกใบกำกับ
 • สร้างคลังสินค้าได้สูงสุดถึง 150 คลัง พร้อมทั้งพิมพ์รายงานแยกแต่ละคลัง หรือจะให้รวมทุกคลังได้
 • สามารถพิมพ์ใบโอนสินค้าเป็นหลักฐาน ประกอบการโอนให้หลังจากบันทึกรายการได้ตลอดเวลา
 • รายงานที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรมสามารถจัดพิมพ์ได้ทันที หลังการบันทึกรายการโดยไม่ต้องประมวลผลหรือทำขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ตลอด 24 เดือน ทั้งปริมาณสินค้าที่รับเข้า หรือ จ่ายออก
 • กำหนดหมวดสินค้าได้ 90 หมวด แต่ละหมวดกำหนดรหัสบัญชี เพื่อใช้ในการเชื่อมกับโปรแกรมบัญชีแยกประเภทได้ ว่าต้องการให้สินค้าแต่ละหมวดอยู่ในกลุ่มรหัสบัญชีอะไร
 • สามารถเก็บรูป หรือบันทึกโน้ตย่อของสินค้าตัวนั้นๆ ได้และเรียกดูหรือแก้ไขรายละเอียดได้ตลอดเวลา ช่วยให้ท่านสามารถจดบันทึก คุณลักษณะของตัวสินค้า ได้อย่างละเอียดตามที่ต้องการ
 • กำหนดส่วนประกอบการขายสินค้าของสินค้าแต่ละตัว (component Stock)ได้สูงสุด 15 รายการ เช่น ของแถมหรือสินค้าที่ต้องจำหน่ายเป็นชุด
 • โปรแกรมจะตัดสต็อกให้ทั้งหมดในการบันทึกเพียงครั้งเดียว จากชุดสินค้าที่มีส่วนประกอบการขาย
 • ตรวจสอบสินค้าที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ ว่าสามารถนำมาประกอบเป็นสินค้าได้กี่ชิ้น จากรายงานส่วนประกอบสินค้าคงเหลือ
 • บันทึกรายการ ขาย/ซื้อ/รับคืน/ปรับปรุง โดยรายการที่บันทึกไป โปรแกรมจะปรับปรุงปริมาณสต็อคและค่าต้นทุนเฉลี่ยให้ทันที
 • สามารถพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบได้ทันที ในกรณีที่กำหนดปริมาณสินค้าคงเหลือต่ำสุดในคลัง และสินค้าลดลงจนถึงจุดที่กำหนดไว้
 • ตัวอย่างใบโอนสินค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบรายการบันทึกรายการโอนสินค้าระหว่างคลัง สำหรับบริหารจัดการคลังสินค้า
 • กำหนดให้ไม่ให้แสดงต้นทุนสินค้าในส่วนรายละเอียดสินค้าได้ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการแสดงต้นทุนได้ (ตามที่โปรแกรมกำหนดไว้ 3 รูปแบบ) เช่น แสดงเฉพาะผู้ที่มีรหัสผ่านลำดับที่ 1 เพื่อไม่ให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย

สามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภท ทั้งกิจการที่มีการจำหน่ายสินค้า, ให้บริการ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยลดภาระในการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า หรือค่าใช้จ่ายทั่วไปของกิจการ เช่นค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย เฉพาะเจ้าหนี้แต่ละรายหรือประเภทของค่าใช้จ่าย (กำหนดได้สูงสุด 60 ประเภท) ที่ผ่านมา โดยแยกดูการเคลื่อนไหวในแต่ละเดือน หรือยอดสะสมได้ตลอด 24 เดือน มีระบบการจัดเตรียมบิลเพื่อชำระเงิน พร้อมกับพิมพ์ใบรับวางบิล ให้กับร้านค้าเหล่านั้นเพื่อนัดวันมารับเช็คได้ทันที

ข้อมูลโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
 • สามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภท ทั้งกิจการที่มีการจำหน่ายสินค้า ให้บริการ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยลดภาระในการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า หรือค่าใช้จ่ายทั่วไปของกิจการ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายเฉพาะเจ้าหนี้แต่ละราย หรือประเภทของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผ่านมา (กำหนดได้สูงสุด 60 ประเภท) โดยแยกดูการเคลื่อนไหวในแต่ละเดือนหรือสะสมยอดได้ตลอด 24 เดือน
 • มีระบบการจัดเตรียมบิลเพื่อชำระเงินทันที พร้อมกับพิมพ์ใบรับวางบิลให้กับร้านค้า เพื่อมารับเช็คจากโปรแกรมได้ทันที
 • มีการบันทึกการออกเช็คสั่งจ่าย ซึ่งจะทำให้สามารถทราบยอดเช็คที่สั่งจ่ายไปแล้ว ทั้งล่วงหน้าและย้อนหลังได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

 • บันทึกรายการได้ทั้งรายการประเภทซื้อสินค้า หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ทุกประเภท โดยสามารถแยกแยะรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้เลขที่บัญชีแยกประเภท
 • รองรับรหัสเจ้าหนี้ได้สูงสุด 10 หลัก และกำหนดประเภทเจ้าหนี้ได้ 60 ประเภท เพื่อให้ทราบว่ายอดเงินค้างชำระ หรือกลุ่มของเจ้าหนี้ที่มีการใช้จ่ายไปแต่ละกลุ่ม เป็นจำนวนเงินเท่าไร เช่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ โดยในแต่ละกลุ่มจะกำหนดรหัสบัญชี เพื่อโอนเข้าโปรแกรมบัญชีแยกประเภทได้
 • ในส่วนการสร้างรหัสเจ้าหนี้ สามารถกำหนดรายละเอียด พร้อมด้วยการใส่รูป หรือบันทึกโน้ตย่อเพื่อเป็นข้อมูล ในการติดต่อหรือข้อตกลงต่างๆ เพิ่มเติมจากที่โปรแกรมกำหนดไว้ได้
 • แสดงส่วนที่ใช้ในการบันทึกรูปภาพ หรือโน้ตย่อในรายละเอียดของเจ้าหนี้/ร้านค้าการค้นหารหัส
 • สามารถกำหนดให้เรียงตามชื่อ หรือตามรหัสได้ และค้นหาได้จากบางส่วนของชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
 • จอภาพแสดงการบันทึกรายการประจำวัน ซึ่งมีให้เลือกประเภทรายการที่บันทึกเป็น เจ้าหนี้ เงินสดเช็ค และบันทึกส่วนลดได้หลายระดับได้ เช่น 10+5+2% เป็นต้น
 • บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน และพิมพ์รายงานภาษีซื้อได้ทันที
 • กำหนดเลขที่จัดลำดับของใบกำกับภาษีซื้อ รวมทั้งสามารถกำหนดให้โปรแกรมนำภาษีซื้อ ไปแสดงในรายงานภาษีซื้อในงวดที่ต้องการได้
 • กรณีที่บันทึกผิดสามารถทำการแก้ไขได้ทันที จากรายการที่แสดงอยู่ที่หน้าต่างส่วนล่าง (กำหนดรหัสผ่านเพื่อไม่ให้แก้ไขได้)
 • กรณีที่บันทึกรายการเป็น "เจ้าหนี้" สามารถทำมาออกใบรับวางบิล เพื่อสรุปยอดชำระก่อนที่จะเตรียมการจ่ายชำระเงิน พร้อมกำหนดวันที่ที่จะนัดให้มารับเงิน และพิมพ์ใบรับวางบิล เป็นหลักฐานได้ตัวอย่างใบรับวางบิล ซึ่งกิจการสามารถปรับแก้ไขข้อความต่างๆ ที่แสดงได้เอง
 • ในโปรแกรมได้จัดลำดับ การทำงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในธุรกิจไว้อยู่แล้ว ช่วยควบคุมการทำงานที่จะต้องผ่านแต่ละขั้นตอน จึงจะบันทึกรายการในขั้นต่อไปได้เป็นการควบคุมการทำงานในธุรกิจ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และดำเนินงานได้อย่างรัดกุม การบันทึกรายการชำระเงิน สามารถบันทึกได้หลายรูปแบบ อาทิ ใบกำกับ 1 ใบชำระด้วยเช็คหลายใบ ใบกำกับหลายใบ ชำระด้วยเช็ค 1 ใบ หรือใบกำกับกับหลายใบ ชำระด้วยเช็คหลายใบ และยังเลือกการชำระเงินได้มากกว่า 1 ประเภทในการชำระเงินแต่ละครั้ง เช่น เช็คบางส่วน เงินสดบางส่วนก็ได้
 • ตรวจสอบใบกำกับที่ถึงกำหนดชำระเงิน ออกใบรับวางบิลเพื่อนัดวันมารับเงินได้ พร้อมกับพิมพ์ใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • รายงานต่างๆ ที่โปรแกรมได้จัดเตรียมสามารถจัดพิมพ์ได้ทันที หลังบันทึกรายการเสร็จเรียบร้อย โดยไม่ต้องประมวลผลหรือผ่านขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในโปรแกรมได้จัดเตรียมงานด้านเอกสารทั้งหมด ที่จำเป็นต่อการใช้งานในธุรกิจได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งการพิมพ์เช็คสั่งจ่าย ที่สามารถปรับแต่งแบบฟอร์มให้เข้ากับเช็คได้ทุกธนาคาร
 • โอนรายการค้าไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภท และโปรแกรมจะสร้างรายการทางบัญชี (เดบิต-เครดิต) ให้เองโดยอัตโนมัติ
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
ลูกหนี้และรายได้

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหาร และจัดการงานลูกหนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระในการควบคุมบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเงินสดให้สะดวกรวดเร็วและง่ายดาย สามารถทำการตรวจสอบการเคลื่อนไหว ของลูกหนี้ค้างชำระได้ เช่น ยอดเงินที่ค้างชำระ, ใบกำกับที่ยังไม่ได้ชำระเงิน, ใบวางบิลที่ถึงกำหนด, เช็ครับล่วงหน้า เป็นต้น สามารถบันทึกการรับชำระเงินได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เช็ค, เงินสด, บัตรเครดิต, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ส่วนลด และยังสามารถตรวจสอบรายการรับชำระเงินในแต่ละวัน โดยแยกตามประเภทของการรับชำระได้อีกด้วย

ข้อมูลโปรแกรมลูกหนี้และรายได้
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
 • เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหารจัดการงานลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระในการควบคุมงานบัญชีลูกหนี้และบัญชีเงินสดให้สะดวกรวดเร็วและง่ายดาย
 • สามารถทำการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของลูกหนี้ค้างชำระได้ เช่น ยอดเงินที่ค้างชำระ ใบกำกับที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ใบวางบิลที่ถึงกำหนด เช็ครับล่วงหน้า เป็นต้น
 • สามารถบันทึกการรับชำระเงินได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เช็ค เงินสด บัตรเครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่วนลด
 • มีการตรวจสอบรายการรับชำระเงินในแต่ละวันโดยแยกตามประเภทของการรับชำระได้อีกด้วย

 • บันทึกรายการค้าและรายได้ทุกประเภท โดยสามารถแยกแยะรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้เลขที่บัญชีแยกประเภท
 • รองรับรหัสลูกหนี้ได้สูงสุด 10 หลัก และกำหนดประเภทลูกหนี้ได้ 60 ประเภท โดยในแต่ละกลุ่มจะกำหนดรหัสบัญชีคุมลูกหนี้แต่ละประเภท เพื่อโอนเข้าโปรแกรมบัญชีแยกประเภทได้
 • ในส่วนการสร้างรหัสลูกหนี้ สามารถกำหนดรายละเอียด พร้อมด้วยการใส่รูป หรือบันทึกโน้ตย่อเพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อ หรือข้อตกลงต่างๆ เพิ่มเติมจากที่โปรแกรมกำหนดไว้แสดงส่วนที่ใช้ในการบันทึกรูปภาพ หรือโน้ตย่อในรายละเอียดของลูกหนี้
 • ในส่วนพนักงานขาย ทำให้ตรวจสอบยอดการขายของพนักงานขาย แต่ละคนได้
 • การค้นหารหัสสามารถกำหนดให้เรียงตามชื่อ หรือตามรหัสได้ และค้นหาได้จากบางส่วนของชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
 • จอภาพแสดงการบันทึกรายการประจำวัน ซึ่งมีให้เลือกประเภทรายการที่บันทึกเป็นลูกหนี้ เงินสด เช็ค บัตรเครดิต และบันทึกส่วนลดได้หลายระดับได้ เช่น 10+5+2% เป็นต้น
 • บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน และพิมพ์รายงานภาษีขายได้ทันที
 • กำหนดการให้เครดิตและวงเงินกับลูกหนี้ เมื่อเกินวงเงินที่กำหนดไว้ โปรแกรมจะเตือนให้ทราบโดยทันที
 • ตรวจสอบและค้นหาใบกำกับที่ถึงกำหนด และออกใบวางบิล(ใบแจ้งหนี้) ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ พร้อมทั้งยังกำหนดระยะเวลาการวางบิลล่วงหน้าได้ เช่น ให้เครดิตลูกค้า 30 วัน วางบิลล่วงหน้า 7 วัน เป็นต้น
 • กรณีที่บันทึกผิดสามารถทำการแก้ไขได้ทันที จากรายการที่แสดงอยู่ที่หน้าต่างส่วนล่าง (กำหนดรหัสผ่านเพื่อไม่ให้แก้ไขได้)
 • กรณีที่บันทึกรายการเป็น "ลูกหนี้" สามารถนำมาออกใบวางบิลได้ เพื่อความสะดวกในการทำเช็คสั่งจ่าย ซึ่งกิจการสามารถปรับแก้ไขข้อความต่างๆ ที่แสดงได้เอง
 • ในโปรแกรมได้จัดลำดับการทำงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในธุรกิจไว้อยู่แล้ว ช่วยควบคุมการทำงานที่จะต้องผ่านแต่ละขั้นตอน จึงจะบันทึกรายการในขั้นต่อไปได้ เป็นการควบคุมการทำงานในธุรกิจ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและดำเนินงานได้อย่างรัดกุม
 • การบันทึกรายการรับชำระเงิน สามารถบันทึกได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเช็ค เงินสด บัตรเครดิต ส่วนลด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือหนี้สูญ พร้อมกับพิมพ์ใบสำคัญรับได้ทันที
 • สามารถรับชำระเงินได้เป็นบางส่วน โดยใบกำกับที่ค้างอยู่นั้นจะถูกตัดออกไป เมื่อชำระครบจำนวนเงินแล้วเท่านั้น
 • รายงานต่างๆ ที่โปรแกรมได้จัดเตรียมสามารถจัดพิมพ์ได้ทันที หลังบันทึกรายการเสร็จเรียบร้อย โดยไม่ต้องประมวลผลหรือผ่านขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น
 • มีรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจการดำเนินงานต่างๆ มากมาย เช่น รายงานค้างชำระแยกตามอายุหนี้ สรุปยอดขายและค้างชำระ บัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว ฯลฯ
 • โอนรายการค้าไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภท และโปรแกรมจะสร้างรายการทางบัญชี (เดบิต-เครดิต) ให้เองโดยอัตโนมัติ
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
ขายสินค้าและออกใบกำกับ

เป็นโปรแกรมที่เชื่อมการทำงานของ 2 โปรแกรมหลักเข้าด้วยกัน คือ โปรแกรมสินค้าคงคลังกับโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ โดยมีหน้าที่หลักในการออกใบกำกับต่างๆ และจัดพิมพ์ใบกำกับต่างๆ อาทิ ใบกำกับสินค้า, ใบกำกับภาษี, ใบสั่งจองสินค้า, ใบรับคืนสินค้า ฯลฯ ซึ่งข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรมขายสินค้า และออกใบกำกับนี้จะถูกโอนไปยังโปรแกรมหลักทั้ง 2 โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อน ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ในการจัดพิมพ์ใบกำกับนั้น สามารถจัดพิมพ์ลงฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูป ซึ่งมีรูปแบบให้เลือกใช้หลายรูปแบบ

ข้อมูลโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
 • เป็นโปรแกรมที่เชื่อมการทำงานของ 2 โปรแกรมเข้าด้วยกัน คือ โปรแกรมสินค้าคงคลัง กับโปรแกรมลูกหนี้และรายได้
 • มีหน้าที่หลักในการออกและจัดพิมพ์ใบกำกับต่างๆ เช่น ใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี ใบสั่งจองสินค้าใบรับคืนสินค้า ฯลฯ ซึ่งข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับนี้ จะถูกโอนไปยังโปรแกรมหลักทั้งสองโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • การจัดพิมพ์ใบกำกับสามารถพิมพ์ลงบนฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูป EASY-ACC ที่สามารถปรับรูปแบบของใบกำกับ ให้เข้ากับกิจการได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบ 3 ชั้น / 5 ชั้น (เอกสารออกเป็นชุด) / แบบครึ่งใบ ที่ใช้งานได้ทันที หรือ พิมพ์ลงบนกระดาษธรรมดา ซึ่งการจัดพิมพ์ทั้งสองรูปแบบ ถูกต้องตามระเบียบสรรพากรทุกประการ
 • สามารถตรวจสอบรายการใบกำกับที่บันทึกในแต่ละวัน โดยสรุปเป็นเดือน หรือ ตลอดทั้งปีได้
 • สามารถตรวจสอบประวัติการขายสินค้า โดยแยกตามสินค้า ลูกค้า หรือพนักงานขาย ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • รายการที่บันทึกจากโปรแกรมขายสินค้า และออกใบกำกับ จะไปตัดสต๊อคสินค้าในโปรแกรมสินค้าคงคลัง และสร้างรายการรายได้ในโปรแกรมลูกหนี้ ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน และความซ้ำซ้อนในการบันทึกรายการ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละโปรแกรมหลัก เพื่อความถูกต้องในการออกใบกำกับ เช่น ระดับของราคาขายของลูกค้าแต่ละราย วงเงินเครดิต เป็นต้น
 • ตรวจสอบรายการใบกำกับที่บันทึกในแต่ละวัน โดยสรุปเป็นเดืนหรือตลอดทั้งปี
 • ทำให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบประวัติการขาย โดยแยกตามลูกค้า สินค้า หรือ พนักงานขาย
 • ใช้ได้ทั้งกิจการที่อยู่และไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสามารถคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ทั้งแบบรวมภาษีี (Inclusive TAX ) หรือ แยกภาษี (Exclusive TAX)
 • ใช้ออกใบกำกับสินค้า/ ใบกำกับภาษี/ ใบสั่งจอง (ใบเสนอราคา) และใบรับคืนสินค้า โดยกำหนดชื่อหัวใบกำกับที่แตกต่างกันได้เพิ่มอีก 3 หัวใบกำกับตามต้องการ ซึ่งทำให้สะดวกในการทำงานมากขึ้น
 • รองรับส่วนลดทั้งแบบเฉพาะรายการ และส่วนลดทั้งใบกำกับ โดยบันทึกรายการได้ทั้ง เป็นจำนวนเงินเปอร์เซ็นต์ หรือส่วนลดหลายระดับ เช่น 10+5+3% ได้
 • ขณะออกใบกำกับ สามารถแทรกหรือลบรายการสินค้าที่ไม่ต้องการ ค้นประวัติการขายได้ รวมทั้งรายละเอียดของลูกหนี้ สินค้า ช่วยให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น
 • จอภาพสำหรับการบันทึกรายการเพื่อออกใบกำกับ สามารถเลือกประเภทรายการชำระเงิน คลังสินค้า ประเภทรายได้ ฯลฯ ได้ตามต้องการ
 • ในโปรแกรมได้จัดเตรียมการสร้างแฟ้มรหัสบัญชี แฟ้มรหัสสินค้า แฟ้มรหัสลูกหนี้ เพื่อให้ท่านสามารถทำงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกใบกำกับได้ ในโปรแกรมเดียว หลังจากบันทึกรายการใบกำกับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ทันที ช่วยให้สามารถตรวจสอบ และติดตามข้อมูลของลูกค้า ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
 • ระบบใบสั่งจองสินค้า ที่สามารถเปลี่ยนเป็นใบกำกับได้ทันที และเมื่อมีการส่งสินค้าบางส่วน จำนวนสินค้าในใบสั่งจอจะลดลงไปให้ทันที ทำให้ทราบจำนวนที่ค้างส่งได้
 • สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขรายงาน ให้ตรงกับความต้องการของกิจการได้ ด้วยเครื่องมือออกแบบ รายงานที่ทันสมัย ที่ครอบคลุมการทำงานได้อย่างสมบูรณ์
 • รายงานต่างๆ ในโปรแกรมไม่จำกัดระยะเวลา จำกัดพิมพ์ได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการ
 • สามารถกำหนดสิทธิการออกใบกำกับ กรณีเกินวงเงินที่กำหนด หรือมีการแก้ไขราคาขายขณะออกใบกำกับ
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
ซื้อสินค้า

เป็นโปรแกรมใช้สำหรับบันทึกรายการซื้อสินค้า โดยเชื่อมการทำงาน ระหว่างโปรแกรมสินค้าคงคลัง กับโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย หลังจากบันทึกรายการสามารถจัดพิมพ์เป็นใบซื้อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการ หรือจะใช้จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะมีการสั่งสินค้าเข้า ข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรมซื้อสินค้า จะถูกโอนเข้าไปยังโปรแกรมทั้ง 2 โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อสินค้าของท่าน ได้ตลอดเวลา และสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้า โดยแยกตามสินค้าแต่ละตัว หรือแยกตามผู้ขายก็ได้

ข้อมูลโปรแกรมซื้อสินค้า
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
 • เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการบันทึกรายการสินค้าโดยเชื่อมการทำงานระหว่างโปรแกรมสินค้าคงคลังกับโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
 • จัดพิมพ์ใบซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานหลังจากการบันทึกรายการ 
 • สามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้าเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะมีการสั่งสินค้าเข้า 
 • ข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรมซื้อสินค้า จะถูกโอนไปยังโปรแกรมสินค้าคงคลังกับโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย ให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลการซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา

 • สามารถตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้าโดยแยกตามสินค้าแต่ละตัว หรือ แยกตามผู้ขายได้ เพื่อเป็นการตรวจสอบราคาก่อนมีการสั่งซื้อข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรมซื้อสินค้าจะทำหน้าที่ไปเพิ่มสต๊อคสินค้าในโปรแกรมสินค้าคงคลัง และสร้างรายการค่าใช้จ่ายในโปรแกรมเจ้าหนี้ฯให้โดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถบันทึกได้ทั้งเป็นจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ และยังกำหนดราคาซื้อเป็นราคารวมภาษี หรือยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้
 • บันทึกรายการได้ไม่จำกัดจำนวน และสามารถแยกรายการซื้อสินค้าด้วยรหัสบัญชีแยกประเภท
 • บันทึกและพิมพ์ใบซื้อสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ใบส่งคืนสินค้า และสามารถทำการแก้ไข/แทรก/ลบรายการเหล่านั้นได้ ตราบเท่าที่ยังไม่มีรายการขายหลังรายการซื้อ
 • กรณีที่มีการบันทึกใบสั่งซื้อ สามารถเปลี่ยนรายการจากใบสั่งซื้อเป็นใบซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องบันทึกรายกซ้ำอีกครั้ง โดยโปรแกรมจะเก็บจำนวนที่สั่งซื้อไว้ และเมื่อได้รับสินค้าบางส่วนจำนวนที่สั่งซื้อก็จะลดลงไป จนกว่าจะได้รับสินค้าครบถ้วน ใบสั่งซื้อก็จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ
 • ตรวจสอบประวัติการซื้อโดยแยกตามรหัสสินค้า หรือ รหัสเจ้าหนี้ และตรวจสอบมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าโดยแยกเป็นแต่ละวัน แต่ละเดือน หรือแสดงยอดสะสมแต่ละเดือนได้ตลอดทั้งปี
 • รายงานต่างๆไม่จำกัดช่วงการแสดงผล สามารถเรียกตรวจสอบได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการ
 • รูปแบบของใบสั่งซื้อ/ใบซื้อสินค้า/ใบส่งคืน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ และยังกำหนดพิมพ์รายการลงบนแบบฟอร์มสำเร็จรูป หรือบนกระดาษเปล่าได้

รายงานที่มีในโปรแกรมบัญชี EASY-ACC


สินค้าคงคลัง (Inventory Control)

เจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (Account Payable)
 1. สรุปรายการรับชำระเงิน
  (สามารถแยกรายการ รายการเช็คและเงินสดจ่าย
  หรือ รายการส่วนลดและหักภาษีได้)
 2. สรุปรายการค้าแยกตามเจ้าหนี้
 3. สรุปยอดสะสมและยอดคงค้าง

ลูกหนี้และรายได้ (Account Receivable)
 1. พิมพ์ใบวางบิล (ใบแจ้งหนี้)
 2. พิมพ์ใบสำคัญรับ
 3. พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย
 4. พิมพ์รายงานภาษีขาย
 5. บัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว


อัปเกรดโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
อัปเกรด EASY ACC PAYROLL FOR WINDOW

สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll ทุกเวอร์ชั่น สามารถที่จะทำการอัปเกรด จากเวอร์ชั่นที่ใช้งานอยู่ มาเป็นโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll for Windows โดยคุณสมบัติที่โปรแกรมได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นมา และลดข้อจำกัดต่างๆ จากเวอร์ชั่นเดิม ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น อาทิเช่น

 • เป็นโปรแกรมแบบ 32 บิต พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี่ ทางด้านซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย แสดงผลในแบบกราฟฟิกที่สวยงาม ควบคุมการทำงานด้วยเม้าส์และคีย์บอร์ด
 • ระบบเอกสารที่ครอบคลุมงานในระบบเงินเดือนและค่าแรง ได้อย่างครบถ้วน อาทิ พิมพ์ใบแจ้งเงินได้ (Payslip), แบบยื่นรายการประจำเดือน ได้แก่ แบบยื่นรายการ ภ.ง.ด.1, แบบยื่นรายการ สปส.1-10 ,รายการนำส่งเงินสะสมกองทุน ,แบบยื่นรายการประจำปี ได้แก่ ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย, แบบยื่นรายการ ภ.ง.ด. 1ก. ,แบบยื่นรายการ ภ.ง.ด.91
 • การออกแบบรายงาน และ แบบฟอร์มใบกำกับต่างๆด้วยตนเอง
 • รองรับการทำงานบนคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ในอนาคต
 • รองรับการพิมพ์รายงานบนเครื่องพิมพ์ ทุกรุ่นทุกแบบ
 • สามารถเปลี่ยนกิจการได้ทันทีในขณะทำงาน และ กำหนดฟอร์มรายงานให้แต่ละกิจการแตกต่างกันได้
 • ระบบ Auto Update ที่จะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อโปรแกรมมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ (เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต)
 • การเรียกดูรายงานแบบตาราง (Grid Data) สามารถจัดเรียงลำดับ กำหนดกลุ่มข้อมูล กำหนดข้อมูลที่จะแสดง หรือ สร้างเงื่อนไขการคัดกรองข้อมูลเพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำข้อมูลเพื่อจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร รวมถึงข้อมูลประกันสังคม และข้อมูลภาษีสำหรับจ่ายภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
เหตุผลสำคัญที่เป็นข้อพิจารณาในการอัปเกรด
 • รองรับระเบียบตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรปีปัจจุบัน
 • รองรับการทำงานบน Windows 8 และการ์ดจอทุกประเภท
 • ออกแบบมาสำหรับเทคโนโลยี่ในปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต
 • มีความสามารถในการทำงานที่ซับซ้อน มีความยืดหยุ่น แต่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
 • ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกประเภทที่ทำงานบน Microsoft Windows
 • สำรองข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์ Flash Drive หรือ สื่อข้อมูลภายนอกชนิดอื่นๆ
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
ใช้ข้อมูลชุดเดิมจาก PAYROLL 3.0 ได้ 100%

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll for Windows สามารถทำงานโดยใช้ข้อมูลของ EASY-ACC Payroll 3.0 ได้ 100%เนื่องจากใช้ระบบฐานข้อมูล B-TREE Filer แบบเดียวกัน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เร็วและรองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ได้ดี

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
มั่นใจเรื่องความถูกต้องในการใช้งาน ด้วยมาตรฐาน EASY-ACC

ทุกส่วนของโปรแกรมได้รับการตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน และ เอาใจใส่เป็นอย่างดี เพื่อให้คุณสามารถจัดการงานด้านเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบของอธิบดีกรมสรรพากร ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และจากประสบการณ์กว่า 20 ปีในการพัฒนาโปรแกรม บิซิเนสซอฟต์ ให้ความสำคัญของข้อมูลของลูกค้าทุกคน ก่อนที่โปรแกรมจะเริ่มวางจำหน่าย จะต้องผ่านการทดสอบการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีการทดสอบการทำงานทุกส่วนทั้งทดสอบในการใช้งานจริง นอกจากนี้โปรแกรมจะยังมีการพัฒนาเพิ่มเติม การทำงานใหม่ๆของโปรแกรม ไปอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถทำการตรวจเช็คเพื่อปรับปรุงโปรแกรมได้ทันที (เมื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต) ช่วยให้โปรแกรมของคุณมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ความต้องการของฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม
 • รองรับ Microsoft? Windows XP Professional (SP2) , Windows? Vista? , Windows? 7
 • Intel or AMD processor 1.6 GHz หรือ มากกว่า
 • หน่วยความจำ RAM 512 MB หรือสูงกว่า
 • 150 MB. free disk space for installation
 • จอภาพแสดงผลความละเอียด 1024x768 หรือสูงกว่า
 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่น-ทุกยี่ห้อ ที่สามารถติดตั้งและใช้งานบน Windows ได้ (Inkjet, Laser Jet) ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ใบ Pay Slip ที่มีสำเนาในตัวจะต้องใช้เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix เท่านั้น
เปรียบเทียบคุณสมบัติ
คุณสมบัติ For Windows For DOS
ชนิดของการแสดงผล กราฟิกโหมด เท็กซ์โหมด
การควบคุมการทำงาน เมาส์และคีย์บอร์ด คีย์บอร์ด
แสดงผลเป็นภาษาไทย
ระบบความช่วยเหลือทุกขั้นตอนการทำงาน
ติดตั้งใช้งานได้ทั้งแบบ Standalone และระบบ LAN
การ์ดจอที่รองรับการใช้งาน ทุกประเภท ตั้งแต่ AGP ลงมา
เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม DOT,Ink Jet,Laser DOT Matrix
พิมพ์ใบแจ้งเงินเดือน (PAYSLIP)ลงฟอร์มสำเร็จรูปหรือกระดาษ A4
รองรับระเบียบตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร
นำส่ง ภงด. 1 / ภงด. 1 ก ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
นำเข้าข้อมูลจากเครื่องรูดบัตร หรือ เครื่องสแกนนิ้วมือ
ใช้ B-TREE Filer เป็นระบบฐานข้อมูล
รองรับการทำงานบน Windows? 8
รองรับค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้นตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรปีปัจจุบัน
สำรองข้อมูลลง Flash Drive หรือสื่อภายนอกชนิดอื่นๆ
แบบยื่นนำส่งตรงตามระเบียบกรมสรรพากรปีปัจจุบัน
ใส่ภาพพนักงานลงในแฟ้มข้อมูล
มีการรายงานแบบตาราง
แก้ไข หรือ ปรับรูปรายงาน /สลิปเงินเดือนได้ตามความต้องการ
รองรับการนำส่งข้อมูลผ่านธนาคารทุกธนาคาร
ดูรายงานพร้อมกันได้หลายรายงานในเวลาเดียวกัน
ขยายย่อรายงานบนจอภาพได้
รองรับการเชื่อมต่อโปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ต
นำข้อมูลออกเป็น Excel / HTML / Text File
คัดกรองเพิ่มเงื่อนไขเฉพาะรายการที่ต้องการแสดงในรายงาน
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC Accounting System
ขั้นตอนง่ายๆ ในการอัปเกรด

สำหรับท่านที่ใช้โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll 3.0 for DOS มีความประสงค์ที่จะทำการอัปเกรดเป็น EASY-ACC Payroll for Windows สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่และแจ้ง Serial Number ของท่านทางหมายเลข 0-2971-4444 ในวันและเวลาทำการ หรือกรอกรายละเอียดการอัปเกรดลงใน แบบฟอร์มการอัปเกรด แล้วส่งมาที่บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด โดยท่านสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อชำระเงินผ่านเว็บ เมื่อทางบริษัทตรวจสอบข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการส่งชุดอัปเกรดให้กับท่านทันที

สั่งซื้อสินค้าโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

X