ข้อมูลโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย

สามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภท ทั้งกิจการที่มีการจำหน่ายสินค้า, ให้บริการ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยลดภาระในการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า หรือค่าใช้จ่ายทั่วไปของกิจการ เช่นค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย เฉพาะเจ้าหนี้แต่ละรายหรือประเภทของค่าใช้จ่าย (กำหนดได้สูงสุด 60 ประเภท) ที่ผ่านมา โดยแยกดูการเคลื่อนไหวในแต่ละเดือน หรือยอดสะสมได้ตลอด 24 เดือน มีระบบการจัดเตรียมบิลเพื่อชำระเงิน พร้อมกับพิมพ์ใบรับวางบิล ให้กับร้านค้าเหล่านั้นเพื่อนัดวันมารับเช็คได้ทันที

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
 • สามารถใช้ได้กับกิจการทุกประเภท ทั้งกิจการที่มีการจำหน่ายสินค้า ให้บริการ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยลดภาระในการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า หรือค่าใช้จ่ายทั่วไปของกิจการ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายเฉพาะเจ้าหนี้แต่ละราย หรือประเภทของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผ่านมา (กำหนดได้สูงสุด 60 ประเภท) โดยแยกดูการเคลื่อนไหวในแต่ละเดือนหรือสะสมยอดได้ตลอด 24 เดือน
 • มีระบบการจัดเตรียมบิลเพื่อชำระเงินทันที พร้อมกับพิมพ์ใบรับวางบิลให้กับร้านค้า เพื่อมารับเช็คจากโปรแกรมได้ทันที
 • มีการบันทึกการออกเช็คสั่งจ่าย ซึ่งจะทำให้สามารถทราบยอดเช็คที่สั่งจ่ายไปแล้ว ทั้งล่วงหน้าและย้อนหลังได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

 • บันทึกรายการได้ทั้งรายการประเภทซื้อสินค้า หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ทุกประเภท โดยสามารถแยกแยะรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้เลขที่บัญชีแยกประเภท
 • รองรับรหัสเจ้าหนี้ได้สูงสุด 10 หลัก และกำหนดประเภทเจ้าหนี้ได้ 60 ประเภท เพื่อให้ทราบว่ายอดเงินค้างชำระ หรือกลุ่มของเจ้าหนี้ที่มีการใช้จ่ายไปแต่ละกลุ่ม เป็นจำนวนเงินเท่าไร เช่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ โดยในแต่ละกลุ่มจะกำหนดรหัสบัญชี เพื่อโอนเข้าโปรแกรมบัญชีแยกประเภทได้
 • ในส่วนการสร้างรหัสเจ้าหนี้ สามารถกำหนดรายละเอียด พร้อมด้วยการใส่รูป หรือบันทึกโน้ตย่อเพื่อเป็นข้อมูล ในการติดต่อหรือข้อตกลงต่างๆ เพิ่มเติมจากที่โปรแกรมกำหนดไว้ได้
 • แสดงส่วนที่ใช้ในการบันทึกรูปภาพ หรือโน้ตย่อในรายละเอียดของเจ้าหนี้/ร้านค้าการค้นหารหัส
 • สามารถกำหนดให้เรียงตามชื่อ หรือตามรหัสได้ และค้นหาได้จากบางส่วนของชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
 • จอภาพแสดงการบันทึกรายการประจำวัน ซึ่งมีให้เลือกประเภทรายการที่บันทึกเป็น เจ้าหนี้ เงินสดเช็ค และบันทึกส่วนลดได้หลายระดับได้ เช่น 10+5+2% เป็นต้น
 • บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน และพิมพ์รายงานภาษีซื้อได้ทันที
 • กำหนดเลขที่จัดลำดับของใบกำกับภาษีซื้อ รวมทั้งสามารถกำหนดให้โปรแกรมนำภาษีซื้อ ไปแสดงในรายงานภาษีซื้อในงวดที่ต้องการได้
 • กรณีที่บันทึกผิดสามารถทำการแก้ไขได้ทันที จากรายการที่แสดงอยู่ที่หน้าต่างส่วนล่าง (กำหนดรหัสผ่านเพื่อไม่ให้แก้ไขได้)
 • กรณีที่บันทึกรายการเป็น "เจ้าหนี้" สามารถทำมาออกใบรับวางบิล เพื่อสรุปยอดชำระก่อนที่จะเตรียมการจ่ายชำระเงิน พร้อมกำหนดวันที่ที่จะนัดให้มารับเงิน และพิมพ์ใบรับวางบิล เป็นหลักฐานได้ตัวอย่างใบรับวางบิล ซึ่งกิจการสามารถปรับแก้ไขข้อความต่างๆ ที่แสดงได้เอง
 • ในโปรแกรมได้จัดลำดับ การทำงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในธุรกิจไว้อยู่แล้ว ช่วยควบคุมการทำงานที่จะต้องผ่านแต่ละขั้นตอน จึงจะบันทึกรายการในขั้นต่อไปได้เป็นการควบคุมการทำงานในธุรกิจ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และดำเนินงานได้อย่างรัดกุม การบันทึกรายการชำระเงิน สามารถบันทึกได้หลายรูปแบบ อาทิ ใบกำกับ 1 ใบชำระด้วยเช็คหลายใบ ใบกำกับหลายใบ ชำระด้วยเช็ค 1 ใบ หรือใบกำกับกับหลายใบ ชำระด้วยเช็คหลายใบ และยังเลือกการชำระเงินได้มากกว่า 1 ประเภทในการชำระเงินแต่ละครั้ง เช่น เช็คบางส่วน เงินสดบางส่วนก็ได้
 • ตรวจสอบใบกำกับที่ถึงกำหนดชำระเงิน ออกใบรับวางบิลเพื่อนัดวันมารับเงินได้ พร้อมกับพิมพ์ใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • รายงานต่างๆ ที่โปรแกรมได้จัดเตรียมสามารถจัดพิมพ์ได้ทันที หลังบันทึกรายการเสร็จเรียบร้อย โดยไม่ต้องประมวลผลหรือผ่านขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในโปรแกรมได้จัดเตรียมงานด้านเอกสารทั้งหมด ที่จำเป็นต่อการใช้งานในธุรกิจได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งการพิมพ์เช็คสั่งจ่าย ที่สามารถปรับแต่งแบบฟอร์มให้เข้ากับเช็คได้ทุกธนาคาร
 • โอนรายการค้าไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภท และโปรแกรมจะสร้างรายการทางบัญชี (เดบิต-เครดิต) ให้เองโดยอัตโนมัติ
X