รายละเอียดทั่วไปของโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll for Windows 2.0 รองรับการทำงานในรูปแบบใหม่ ที่ทุกการทำงานของการทำเงินเดือนจะเสร็จสิ้นภายในโปรแกรมเดียว โดยข้อมูลจากโปรแกรมเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ โดยไม่ต้องพิมพ์หรือเดินทางไปยื่นเอกสาร ด้วยวิธีการคำนวณเงินเดือนแบบอัตโนมัติ นำข้อมูลเงินเดือนจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร นำส่งส่งข้อมูล ภงด.1 ผ่านโปรแกรม RDPrep ของสรรพากร นำส่งข้อมูลประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต และส่ง E-Payslip, หนังสือรับรองการหักภาษีฯ ให้พนักงานผ่านทางอีเมล ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
รองรับการคำนวณเงินเดือนทุกรูปแบบ
 • ช่วยลดภาระในการคำนวณ รายได้ รายการหัก ของพนักงาน อาทิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม รายการหักอื่นๆ ใช้ได้ทั้งพนักงานรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง รายเหมา รองรับการจ่ายเงินทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น จ่ายทุก 30 วัน 15 วัน 10 วัน หรือ รายอาทิตย์ โปรแกรมได้รับการออกแบบและจัดลำดับการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
 • เพิ่มแก้ไขรายได้/รายการหักได้เองตามที่กิจการต้องการ
 • ปรับแก้ไขตารางภาษี ประกันสังคม ค่าลดหย่อน ได้ด้วยตนเองเมื่อมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
 • กำหนดรายได้ประจำ รายการหักอัตโนมัติทุกงวดการจ่าย หรือ ตั้งจำนวนครั้งที่จะหักได้
 • มีระบบตรวจสอบการอัพเดทโปรแกรมอัตโนมัติผ่านทางอินเตอร์เนต ทำให้โปรแกรม มีความทันสมัยตลอดเวลา
โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
E-PAYSLIP ใบจ่ายเงินเดือนผ่านอีเมล
 • รูปแบบใหม่ของการจัดส่งใบแจ้งเงินเดือนผ่านทางอีเมล โดยใช้อีเมลที่ให้บริการทั่วไป อาทิ Hotmail, Gmail, Yahoo 
 • เอกสารทุกฉบับจะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติ และเปิดได้โดยใช้ข้อมูลเฉพาะบุคคล อาทิ วันเดือนปีเกิด เลขบัญชีธนาคาร ฯลฯ
 • มีระบบ Log File ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดส่งข้อมูล
โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
รองรับการคำนวนภาษีตามประกาศกรมสรรพากรปีล่าสุด
 • รูปแบบใหม่ของการจัดส่งใบแจ้งเงินเดือนผ่านทางอีเมล โดยใช้อีเมลที่ให้บริการทั่วไป อาทิ Hotmail, Gmail, Yahoo 
 • เอกสารทุกฉบับจะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติ และเปิดได้โดยใช้ข้อมูลเฉพาะบุคคล อาทิ วันเดือนปีเกิด เลขบัญชีธนาคาร ฯลฯ
 • มีระบบ Log File ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดส่งข้อมูล
โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
การทำงานในรูปแบบกราฟฟิค สวยงาม ชัดเจน ใช้งานง่าย
 • ขั้นตอนการทำงานเป็นแบบ PULLDOWN MENU ควบคุมการทำงานได้อย่างง่ายดาย
 • โปรแกรมได้จัดเรียงลำดับการทำงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง ทำให้สามารถเรียนรู้การทำงานได้ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว และ ยกเลิกหรือแก้ไขรายการที่บันทึกได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่ยังไม่มีการปิดรายการสิ้นเดือน
 • ทุกส่วนแสดงผลแบบกราฟฟิกที่สวยงาม ผสมผสานการควบคุมการทำงาน ระหว่างเม้าส์กับคีย์บอร์ดได้อย่างลงตัว ช่วยให้ทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว พร้อมกับความสะดวกในการใช้งานไปในเวลาเดียวกัน
 • ระบบความช่วยเหลือ ONLINE-HELP สมบูรณ์แบบให้ท่านนำโปรแกรมไปใช้งานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
ใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูป EASY-ACC (PAYSLIP) พร้อมใช้งานได้ทันที
 • EASY-ACC Payroll for Win V2.0 ได้จัดเตรียมรูปแบบการพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนให้เลือกใช้งานไว้ 3 รูปแบบ คือ
  1) พิมพ์ลงกระดาษธรรมดา เป็นการพิมพ์ใบแจ้งเงินได้ลงกระดาษ A4 ทั่วไป สามารถใช้เครื่องพิมพ์ทุกประเภทในการจัดพิมพ์ อาทิ DOT Matrix, Inkjet, Laser เป็นต้น
  2) การพิมพ์ลงใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูป EASY-ACC (PAYSLIP) 
  3) การส่งใบแจ้งเงินเดือนในรูปแบบ E-Payslip ผ่านทางอีเมล เช่น GMail, Hotmail, Yahoo หรือ Mail Server อื่นๆ ที่ท่านใช้งานอยู่ 
 • ใบจ่ายเงินเดือนสำเร็จรูป EASY-ACC (PAYSLIP)  ที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้นี้ เป็นแบบฟอร์มที่ บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบไว้ มีให้เลือกหลายแบบตามความต้องการ ทั้งแบบ ซองเงินเดือน (Enclose) แบบ 3 ชั้น และ แบบฟอร์มใบจ่ายเงินเดือนแบบ 2 ชั้น กล่องละ 500 ชุด 
โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
ความต้องการของระบบ
 • ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® XP / Vista™ / 7 / 8 / 10 / 11 (32 bit หรือ 64 bit)
 • CPU Intel or AMD processor ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 150 MB
 • หน่วยความจำขั้นต่ำ 512 MB
 • จอแสดงผลขั้นต่ำ XGA (1024x768) หรือ สูงกว่า
 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่ใช้งานบน Microsoft® Windowsได้
 • ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม ซีดีสำหรับการติดตั้ง บัตรลงทะเบียน และ Protection Code สำหรับติดตั้งโปรแกรม

คุณสมบัติของโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll for Win V 2.0

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
ใช้งานได้ครอบคลุมงวดการจ่ายเงินทุกรูปแบบ

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการงานบัญชีเงินเดือนและค่าแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน ง่ายต่อการนำไปใช้ และถูกต้องตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด EASY-ACC Payroll รองรับการคำนวณรายได้ของพนักงานได้ทุกประเภท และ งวดการจ่ายทุกรูปแบบ สามารถคำนวณภาษีเงินได้ และรายการหักต่าง ๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เป็นต้น พร้อมทั้งพิมพ์ใบจ่ายค่าแรง PAYSLIP / E-Payslip และรายงานแบบยื่นต่าง ๆ เช่น ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก. ภ.ง.ด.91 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สปส.1-10 ฯลฯ พร้อมทั้งนำข้อมูลลงแผ่นดิสก์ เพื่อจ่ายเงินเดือนผ่านทางธนาคารต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ยังมีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับเปลี่ยนค่ากำหนดต่าง ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต อาทิ ตารางภาษี อัตราค่าลดหย่อน อัตราเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
รองรับการทำงานแบบ New Normal

ข้อมูลที่บันทึกลงในโปรแกรม สามารถส่งออกไปเชื่อมต่อกับข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ ได้ เช่น

 • นำส่งข้อมูลจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารทางอินเตอร์เน็ต
 • นำส่งข้อมูล ภงด.1 ผ่านโปรแกรม RDPrep
 • นำส่งข้อมูลประกันสังคมผ่านเว็บไซด์ประกันสังคม
 • ส่ง E-Payslip ใบแจ้งเงินเดือนผ่านทางอีเมล
 • ส่งหนังสือรับรองการหักภาษีฯ ของพนักงานผ่านทางอีเมล
 • ฯลฯ

ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดการพิมพ์เอกสาร ลดการเดินทาง ให้การทำเงินเดือนเสร็จสิ้นจาก EASY-ACC Payroll for Win 2.0 เพียงโปรแกรมเดียว

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
คำนวณเงินเดือนค่าแรงอัตโนมัติพร้อมพิมพ์ใบแจ้งเงินเดือน Payslip

สามารถทราบเงินได้สุทธิของพนักงานแต่ละคนโดยไม่ต้องมีการบันทึกรายการใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนการคำนวณภาษีโดยอิสระ และ สามารถยกเลิกการคํานวณภาษี หรือจะคํานวณภาษีใหม่ได้ทุกเมื่อตามต้องการ ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ปิดบัญชีในงวดนั้นๆ พร้อมจัดพิมพ์ใบแจ้งเงินเดือน Payslip หรือ E-Payslip ส่งใบแจ้งเงินเดือนผ่านทางอีเมล โดยเอกสารจะมีการเข้ารหัสเฉพาะพนักงานแต่ละคน ช่วยลดขั้นตอนไม่ต้องพิมพ์เอกสารหรือแจกเอกสารอีกต่อไป

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
ลดเวลาในการคำนวณเงินเดือน / ค่าแรง รวมถึงรายการหักต่างๆ

ในคำนวณเงินเดือนหรือค่าแรง ภาษีหัก ณ.ที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมไปจนถึงเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้โดยอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาการทำงานลงอย่างมาก จากพนักงาน 200 คนใช้เวลาคำนวณน้อยกว่า 30 วินาที

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
คำนวนภาษีได้ทุกรูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกภาษีให้ตลอดไป หรือออกให้ครั้งเดียว รวมถึงคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ทั้งแบบคูณ 12 หรือแบบสะสม (โปรแกรมจะเฉลี่ยภาษีฯ ตลอดทั้งปีเพื่อคำนวณภาษีให้ลงตัวพอดีในเดือนสุดท้ายของปี)

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
สร้าง แก้ไข กำหนดเงื่อนไขประเภทรายได้และรายการหักเพิ่มเติมได้

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll ได้มีการจัดเตรียมประเภทของรายได้ และรายการหักที่เป็นมาตรฐานสำหรับกิจการทั่วไป แต่ในกรณีที่ค่าดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับการคิดคำนวณเงินเดือนค่าแรงของกิจการ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการได้เอง ซึ่งจะช่วยให้โปรแกรมคำนวณรายได้ และรายการหักได้ตรงตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดเงื่อนไขในการคำนวณได้

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
เก็บบันทึกการขาด-ลา-มาสาย

แต่ละเดือน และตลอดทั้งปี ซึ่งนอกจากจะเก็บเป็นประวัติการทำงาน ของพนักงานแล้ว ถ้าเป็นการบันทึกการขาดงาน หรือ กรณีที่กำหนดจำนวนวัน ที่อนุญาตให้ลาหยุดงานไว้ และ ถ้าพนักงานลาหยุดเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ โปรแกรมก็จะหักวันขาด หรือลาเกินกำหนดนี้ ออกจากจำนวนวันทำงานปกติให้ ตอนที่บันทึกรายการประจำวัน หรือคำนวณรายได้อัตโนมัติให้ด้วย

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
ปรับเปลี่ยนแก้ไขตารางภาษี อัตราค่าลดหย่อน ประกันสังคม ได้ด้วยตนเอง

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของทางราชการ อาทิ ตารางอัตราภาษี การกำหนดค่าลดหย่อน และเงื่อนไขอื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนข้อกำหนดภายในโปรแกรมได้ทันทีกำหนดรายละเอียดต่างๆ ของรายได้ตามมาตราทวิ 40 เพื่อใช้ในการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
ระบบการสร้างรายการแบบอัตโนมัติ

สามารถกำหนดจำนวนงวดที่จะหัก หรือจ่ายให้กับพนักงานได้ เช่น สวัสดิการเงินกู้ ให้หักจากรายได้ของพนักงานทุกๆ งวดการจ่ายครั้งละ 500 บาทเป็นจำนวน 5 งวดเป็นต้น ทั้งยังสามารถกำหนดรายได้ประจำให้พนักงานแต่ละคนได้ โดยจะสร้างรายการให้ทันที เมื่อสั่งคำนวณแบบอัตโนมัติ เช่น ค่าอาหาร ค่าพาหนะ เป็นต้น

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
แก้ไขออกแบบรายงานได้ตามความต้องการ
 • การทำงานของโปรแกรม จะเป็นแบบ INTERACTIVE ดังนั้น หลังจากที่บันทึกข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมแล้วก็สามารถพิมพ์รายงานได้ทันทีโดยไม่ต้องทำขั้นตอนใดๆ อีกทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนในการพิมพ์รายงานนั้น ก็เพียงแต่เลือกรายงานที่ต้องการ จากนั้นให้กำหนดค่าตัวเลือกต่างๆ ตามที่โปรแกรมถาม เช่น ตั้งแต่วันที่ใดจนถึงวันที่ใด หรือตั้งแต่งวดบัญชีใดจนถึงงวดบัญชีใด จากนั้นโปรแกรมก็จะพิมพ์รายงาน ตามที่เลือกและกำหนดไว้ให้ทันที
 • สามารถแก้ไขหัวรายงาน โลโก้บริษัท ในรายงาน หรือ สลิปเงินเดือน ด้วย Report Designer Program ที่มีอยู่ในโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll
 • มีการทำงานแบบ Multitask สามารถดูรายงานได้หลายรายงานได้ในเวลาเดียวกัน
กำหนดวิธีการคำนวณได้หลายรูปแบบ

กำหนดวิธีการคำนวณภาษี และเงินประกันสังคมได้หลายรูปแบบ เช่น คำนวณภาษีเฉพาะรายได้จากเงินเดือนค่าแรง ไม่รวมรายได้ประจำ คำนวณภาษีเฉพาะงวดการจ่ายสุดท้ายของเดือน คำนวณภาษีเฉพาะผู้ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ฯลฯ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ให้เข้ากับกิจการของท่านได้ทุกกรณี

รองรับการจ่ายเงินพนักงานผ่านธนาคารได้ทุกธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
ธนาคารกรุงศรีฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย
ธ. สแตนดาร์ดฯ
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารยูโอบี

สามารถที่จะนำข้อมูลเงินเดือนส่งออกมา ตามรูปแบบที่แต่ละธนาคารได้กำหนดขึ้นมา เพื่อนำส่งข้อมูลเงินเดือนให้พนักงานได้ รองรับเข้ากับได้ทุกระบบ การจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านธนาคาร ได้ทุกธนาคาร อาทิเช่น ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารยูโอบี, สแตนดาร์ดชาร์เตอร์, ซิตี้แบงค์, ธนาคารธนชาต, ธนาคารเอชเอสบีซี ฯลฯ

นำข้อมูล ภ.ง.ด.1 ยื่นด้วยสื่อกับโปรแกรม RDPrep ของกรมสรรพากรและประกันสังคมได้

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll สามารถนำข้อมูลเพื่อใช้ยื่นข้อมูลด้วยสื่อบันทึก ผ่านโปรแกรม RDPrep ของกรมสรรพากร ยื่นข้อมูลประกันสังคมทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน

โอนข้อมูลเงินเดือนไปยังโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

โปรแกรมในชุดของ EASY-ACC ทุกโปรแกรม ได้ออกแบบมา ให้ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกันได้ โดยเฉพาะ การโอนข้อมูล ไปยังโปรแกรมบัญชีแยกประเภท เพื่อสรุปผลประกอบการ ของกิจการ เพียงถ้ามีโปรแกรมบัญชี EASY-ACC โดยเฉพาะโปรแกรมบัญชีแยกประเภท เพียงระบุชื่อไดเร็คทอรี่แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมบัญชีแยกประเภทลงไปเท่านั้น โปรแกรมจะทำการโอนข้อมูล ให้โดยอัตโนมัติเมื่อเลือกรายการโอนข้อมูล

รายงานที่มีในโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll

อัปเกรดโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll for Win V2.0

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll

ปรับรูปแบบการทำงานสู่ New Normal

ข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรม EASY-ACC Payroll for Win V2.0 สามารถนำออกเพื่อเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทันที ตั้งแต่การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร นำข้อมูลเข้าโปรแกรมโอนย้าย RDPrep นำส่งข้อมูลประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ทุกขั้นตอนสามารถทำงานได้จากในออฟฟิศของคุณโดยไม่ต้องเดินทางติดต่ออีกต่อไป

E-Payslip ส่งใบแจ้งเงินเดือนผ่านทางอีเมล

หลังจากคำนวณเงินเดือนเสร็จเรียบร้อย คุณสามารถจัดส่งใบแจ้งเงินเดือนของพนักงานทางอีเมลได้ทันที ผ่านทาง Hotmail Gmail Yahoo หรือบริการอีเมลอื่นที่คุณเปิดใช้บริการอยู่ โดยไม่ต้องพิมพ์หรือแจกใบแจ้งเงินเดือนอีกต่อไป ลดขั้นตอน ลดภาระในการทำงาน

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll

ดูประวัติรายได้รายการหักแต่ละเดือนได้ตลอดปี

โปรแกรมจะเก็บบันทึกข้อมูลของรายได้รายหักตามพนักงานแต่ละคนแยกตามรายได้และรายการหักแต่ละตัว ให้คุณสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทันทีตลอดทั้งปี

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
สร้างรายงานนำส่งเงินกองทุนเงินทดแทน (กท.20) อัตโนมัติ และ คุณสมบัติอื่นอีกมากมาย

จากที่ต้องเสียเวลาคำนวณเป็นวันๆ เพื่อจัดทำรายงานนี้ สามารถสั่งพิมพ์จากโปรแกรมได้ทันที ไม่ต้องคำนวณหรือประมวลผลใดๆ (ต้องมีข้อมูลครบถ้วนตลอดทั้งปี) ซึ่งมีความถูกต้องตรงตามข้อกำหนดทุกประการ

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
ใช้งานร่วมกับโปรแกรม RDPrep ของสรรพากร

ท่านสามารถนำข้อมูลจากโปรแกรม EASY-ACC Payroll V2.0 ไปยังโปรแกรม RDPrep ของกรมสรรพากร เพื่อยื่น ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก ผ่านระบบ E-Filling บนเว็บไซด์ของกรมสรรพากรได้

คลิก ดูตัวอย่างการนำเข้า ภ.ง.ด.1

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Payroll
ขั้นตอนง่ายๆ ในการอัปเกรด

สำหรับท่านที่ใช้โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll ทุกรุ่น มีความประสงค์ที่จะทำการอัปเกรดเป็น EASY-ACC Payroll for Windows V2.0 มีขั้นตอนดังนี้

 1. กรอกแบบฟอร์มขออัปเกรด EASY-ACC Payroll for Win  V2.0 ระบุเลข S/N ของโปรแกรม โดยไม่ต้องส่งหลักฐานใด ๆ กลับมา*
 2. โอนชำระค่าอัปเกรด
 3. ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมแนบใบโอนเงินมาทางอีเมล Sales@businesssoft.com
 4. ท่านจะได้รับรหัส Protection Code ตัวใหม่ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่และแจ้ง Serial Number ของท่านทางหมายเลข 0-2971-4444 (อัตโนมัติ 20 สาย) ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-17.30 น. และ เสาร์ 8.30-12.00 น. หรือติดต่อทางไลน์ @businesssoft ก็ได้รับความสะดวกเช่นเดียวกัน

* ผู้ที่ไม่ต้องส่งหลักฐานใดๆ เฉพาะที่มีการลงทะเบียนกับบริษัทเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

• จะทราบเลข S/N ของโปรแกรมได้อย่างไร

เลข S/N ของโปรแกรมจะอยู่ที่บัตรลงทะเบียน และ อยู่บนสติกเกอร์บาร์โค้ดที่กล่องโปรแกรมคลิกดูตัวอย่าง


• ถ้าจำเลข S/N ไม่ได้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.029714444 หรือไลน์ @businesssoft แจ้งชื่อกิจการของท่าน เราจะค้นหาข้อมูลการลงทะเบียนและแจ้งให้ท่านทราบ


• EASY-ACC Payroll for Win V2.0 มีการอัปเกรดอะไรบ้าง

ดูรายละเอียดการอัปเกรดได้ตามลิ้งค์นี้ รายละเอียดการอัปเกรดโปรแกรม


• อยากทราบวิธีการอัปเกรด

จริงๆ แล้ว เพียงติดตั้งโปรแกรมลงไปที่ตำแหน่งเดิม เมื่อเรียก EASY-ACC Payroll for Win V2.0 โปรแกรมจะจัดการทุกอย่างให้อัตโนมัติ เหมือนเรียกโปรแกรมตามปกติ


• หลังจากอัปเกรดเกรดแล้วสามารถนำข้อมูลเดิมมาดูได้หรือไม่

สามารถนำข้อมูลเดิมมาใช้งานได้ตามปกติ


• รองรับการโอนข้อมูล ภงด.1 ภงด.1ก. ไปโปรแกรม RDPrep ของสรรพากรหรือไม่

สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรม EASY-ACC Payroll V2.0 ไปได้อย่างถูกต้อง

สั่งซื้อสินค้าโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง

X