โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC for Windows V2 ชุดรวม Network Version

฿26,000.00

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC for Windows V2 ชุดรวม Network Version เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจการทุกประเภท ที่ต้องการนำโปรแกรมไปใช้จัดการงานบัญชีในทุกๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็น ซื้อมาขายไป ให้บริการ หรืออุตสาหกรรมที่มีการผลิต ใช้ติดตั้งได้ทั้งบน PC หรือบนระบบ LAN สามารถใช้งานพร้อมกัน 1-10 Users

รหัสสินค้า: 1109105010 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC for Windows V2 ชุดรวม Network Version เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ซื้อมาขายไป ให้บริการ หรืออุตสาหกรรมที่มีการผลิต ช่วยควบคุมจัดการงานบัญชีในทุกๆ ส่วน สามารถตรวจสอบได้ทันทีที่บันทึกรายการเสร็จ ใช้ติดตั้งได้ทั้งบน PC หรือบนระบบ LAN สามารถใช้งานพร้อมกัน 1-10 Users ครอบคลุมการทำงานได้ครบถ้วน ตั้งแต่ :-

 • ออกใบสั่งซื้อ ใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี
 • ควบคุมสต็อก ติดตามการเข้า-ออกของสินค้า
 • ตรวจสอบยอดคงค้างของเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • บันทึกการรับ-จ่ายเงิน จ่ายเช็ค โอนเงิน
 • ตรวจสอบประวัติการซื้อ-ขายสินค้าแยกตามสินค้า แยกตามเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • ออกใบวางบิล/ใบรับวางบิล
 • ออกใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย
 • พิมพ์รายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย
 • โอนข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปโปรแกรม RDPrep สรรพากร
 • คำนวณค่าเสื่อมราคา
 • ออกงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบการเงินอื่นครบถ้วน
 • ฯลฯ

EASY-ACC ชุด Standard กับชุด Network ต่างกันอย่างไร

EASY-ACC Standard Version เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเพียงเครื่องเดียว และสามารถนำไปติดตั้งเป็นระบบ LAN โดยจะเรียกใช้งานได้พร้อมกัน 1-3 Users สำหรับ EASY-ACC Network Version เมื่อติดตั้งบนระบบ LAN สามารถเรียกโปรแกรมใช้งานได้พร้อมกัน 1-10 Users

 

ในชุดโปรแกรมประกอบด้วย :-

 • โปรแกรมบัญชีแยกประเภท (GL : General Ledger)
 • โปรแกรมสินค้าคงคลัง (IC : Inventory Control)
 • โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (AP : Account Payable)
 • โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ (AR : Account Receivable)

และระบบเสริมการทำงานที่รวมอยู่ในชุดโปรแกรม ได้แก่ :-

 • โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ (BI : Billing)
 • โปรแกรมซื้อสินค้า (PO : Purchases)
 • ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets)
 • ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® Server (แนะนำ), Microsoft® Windows®  7 / 8 / 10 / 11 (32 bit หรือ 64 bit) หรือใหม่กว่า
 • CPU Intel Xeon (แนะนำ) หรือ Intel or AMD processor ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 150 MB
 • หน่วยความจำขั้นต่ำ 1 Gb.
 • จอแสดงผลขั้นต่ำ XGA (1024 x 768) หรือ สูงกว่า
 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่ใช้งานบน Microsoft® Windowsได้

ในชุดประกอบด้วย

 • CD สำหรับติดตั้งโปรแกรม (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งได้ กรณีที่ไม่มีเครื่องอ่าน CD)
 • เอกสารการติดตั้งโปรแกรม และคู่มือการใช้งาน
 • บัตรลงทะเบียน
 • Protection Code สำหรับติดตั้งโปรแกรม
 • ตัวอย่างใบกำกับสำหรับรูป EASY-ACC แบบ 5 ชั้น และแบบ 3 ชั้น
X