เมื่อมีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีออกมา ก็มักจะมีคำว่า บุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการ หรือ นิติบุคคล เนื่องจากกฏหมายอาจจะมีผลเฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เช่น ถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทแต่ละเดือนรับเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ก็จะถือว่าเป็น "บุคคลธรรมดา" แต่ถ้าคุณมีทำอาชีพอื่นเสริมด้วย เช่น ขายของทางอินเตอร์เน็ต สถานะของคุณก็จะเปลี่ยนเป็น "ผู้ประกอบการ" เป็นต้น การตีความในข้อกฏหมายจะต้องมีคำนิยามอธิบายว่าคำที่อ้างถึงมีความหมายว่าอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในกรณีที่เกิดเป็นคดีความกันขึ้น

ปัจจุบัน กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจการที่การเจริญเติบโตมาก แต่ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากร ดังนั้นกรมสรรพากรจึงรวบรวมประเภท "ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่" ที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
X