ให้การจัดทำเงินเดือนในแต่ละครั้งมีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายกว่าเดิม รองรับพนักงานรายเดือน รายวัน จ่ายเงินทั้งแบบรายเดือน รายอาทิตย์ ราย 15 วัน คำนวณเสร็จส่งข้อมูลจ่ายเงินผ่านธนาคาร ส่งใบแจ้งเงินได้ให้พนักงานในรูปแบบ E-Payslip (ส่งใบแจ้งเงินได้ผ่านทางอีเมล)...

โปรแกรมบัญชี อาจจะดูเป็นเรื่องที่หลายคนยังมองไม่เห็นความจำเป็น เพราะยอดขายยังไม่มาก สินค้าไม่ได้มีเยอะ เงินเข้าออกแต่ละวันก็ไม่กี่รายการ เลยคิดว่าไม่มีความจำเป็น ไว้รอให้วันนึงเปิดบิลเยอะๆ ก่อนแล้วค่อยคิดอีกที...

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร(ฉบับที่ 576) พ.ศ. 2557  เรื่องการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาโดยเนื้อหาระบุว่า ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม สำหรับบุคคลธรรมดา ของบัญชีอัตราภาษีเงินได้สำหรับเงินได้สุทธิที่ได้รับในปี พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

ที่ประชุมครม.เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในประเทศ โดยกำหนดให้สามารถนำเงินที่จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศ ให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่าย ที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
X