โปรแกรมบัญชี อาจจะดูเป็นเรื่องที่หลายคนยังมองไม่เห็นความจำเป็น เพราะยอดขายยังไม่มาก สินค้าไม่ได้มีเยอะ เงินเข้าออกแต่ละวันก็ไม่กี่รายการ เลยคิดว่าไม่มีความจำเป็น ไว้รอให้วันนึงเปิดบิลเยอะๆ ก่อนแล้วค่อยคิดอีกที...

ข้อมูลทางการบัญชี ที่เป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจทางธุรกิจ โปรแกรมบัญชี EASY-ACC จะเก็บสะสมข้อมูล และประมวลข้อมูลทางบัญชีและการเงินให้ผู้ใช้งาน ระบบเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนงานทางด้านบัญชี สามารถนำไปใช้ในธุรกิจได้หลายทา...

เมื่อมีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีออกมา ก็มักจะมีคำว่า บุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการ หรือ นิติบุคคล เนื่องจากกฏหมายอาจจะมีผลเฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เช่น ถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทแต่ละเดือนรับเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ก็จะถือว่าเป็น "บุคคลธรรมดา" แต่ถ้าคุณมีทำอาชีพอื่นเสริมด้วย เช่น ขายของทางอินเตอร์เน็ต สถานะของคุณก็จะเปลี่ยนเป็น "ผู้ประกอบการ" เป็นต้น การตีความในข้อกฏหมายจะต้องมีคำนิยามอธิบายว่าคำที่อ้างถึงมีความหมายว่าอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในกรณีที่เกิดเป็นคดีความกันขึ้น

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร(ฉบับที่ 576) พ.ศ. 2557  เรื่องการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาโดยเนื้อหาระบุว่า ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม สำหรับบุคคลธรรมดา ของบัญชีอัตราภาษีเงินได้สำหรับเงินได้สุทธิที่ได้รับในปี พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

10584046_10152322446794952_3464973348566152056_n 10167916_10152322446669952_3152698240453992983_n 10530808_10152322446619952_8405910285186914015_n 10484031_10152322446694952_3049244256969155092_n 10352754_10152322447244952_2785879378305893857_n 10569020_10152322446769952_2666016491461740383_n 1924342_10152322447254952_7316121543793080552_n 10352572_10152322446394952_1094100800043001232_n คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทางด้านบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

ผู้บริหารรุ่นใหม่จะใช้โปรแกรมบัญชีช่วยในการทำงาน โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่บันทึกลงไปในโปรแกรม ถูกนำมาประมวลผลและสรุปเป็นรายงานเพื่อวางแผนในการดำเนินธุรกิจ 
X