DOWNLOAD CENTER

สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรายงานเอง หรือปรับแต่งให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์แต่ละประเภทได้ และเพื่อความสะดวกในการทำงานท่านสามารถดาวน์โหลด Template สำเร็จรูปเพื่อปรับรูปแบบการพิมพ์ได้ทันที

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC
Template แบบฟอร์มใบกำกับแบบครึ่งใบ สำหรับกระดาษต่อเนื่องแบบครึ่งใบ (5.5x9 นิ้ว) สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix

ชื่อรายงาน

ชื่อ Template

ใบกำกับสินค้า

invoice_noform.rtm

ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี (ใบรับคืน)

salesreturn_noform.rtm

ใบสั่งจองสินค้า

salesorder_noform.rtm

ใบสั่งซื้อสินค้า

purchaseorder_noform.rtm

ใบซื้อสินค้า

purchase_noform.rtm

ใบวางบิล

arnote_b.rtm

ใบรับวางบิล

apnote_b.rtm

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

aptaxform.rtm

หมายเหตุ
1. เครื่องพิมพ์ที่ใช้ทดสอบ คือ Epson LQ300+ แบบแคร่สั้น
2. กรณีที่เครื่องพิมพ์ Feed กระดาษแล้วขึ้นหน้าใหม่ไม่ลงฟอร์ม ไม่ใช่เป็นปัญหาที่โปรแกรม แต่เป็นการตั้งค่าหน้ากระดาษไม่ถูกต้องจากตัว Windows เอง

Download Details

Company :

Business Soft Co., Ltd.

License : 

Free

Version : 

1.10

File Date : 

2013-12-02

File Size : 

1.85 MB

X